กำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรีและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปีพ.ศ. 2557

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีแผนกำหนดการบำรุงรักษาเครือข่ายนนทรีและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ประจำปีพ.ศ.  2557 ในวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00-15.00 น. เพื่อรักษาเสถียรภาพและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครือข่ายนนทรี และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

banner_closeservices3

  • เวลา 9.00-13.00 น.          ผลกระทบ: ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ทุกวิทยาเขต
  • เวลา 9.00-15.00 น.          ผลกระทบ: ไม่สามารถใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย**

** ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบ ERP ระบบบัญชีสามมิติ (https://acc3d.ku.ac.th) ระบบสารสนเทศบุคลากร (https://mis.person.ku.ac.th , http://appku.cpc.ku.ac.th) ระบบสารสนเทศนิสิต (https://regis.ku.ac.th , https://std.regis.ku.ac.th , https://webregis.ku.ac.th) ระบบประเมินการเรียนการสอนมก. (https://eassess.ku.ac.th)  และระบบเงินเดือน

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Helpdesk โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.