อัตราค่าธรรมเนียมบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยบริการให้เช่าพื้นที่สำหรับ Co-location บริการ VPS – Virtual Private Server และบริการ Web Hosting เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

FB-coloFee

ทั้งนี้ หน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ HELPDESK 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-3 หรืออีเมล. help@ku.ac.th

อัตราค่าธรรมเนียม