คำถามเกี่ยวกับ: บริการพื้นที่โฮมเพจ

คำถามเกี่ยวกับ: บริการพื้นที่โฮมเพจ

ถาม: ถ้าต้องการมีพื้นที่โฮมเพจส่วนบุคคล ต้องทำอย่างไร
ตอบ: พื้นที่โฮมเพจส่วนบุคคลจะให้บริการแก่ นิสิต อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ใช้งานจะต้องมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสมัครขอใช้บริการพื้นที่โฮมเพจส่วนบุคคลได้ โดยสมัครด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://pirun.ku.ac.th/pirun-tools/register.html ซึ่งโฮมเพจส่วนบุคคลสามารถเรียกดูโดยพิมพ์ตำแหน่งของโฮมเพจ (URL) เป็น http://pirun.ku.ac.th/~ชื่อบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี และจะได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโฮมเพจ ท่านละ 200 MB และพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูล CMS อีกจำนวน 5 GB

ถาม: ถ้าต้องการมีพื้นที่โฮมเพจสำหรับหน่วยงาน และงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ต้องทำอย่างไร
ตอบ: หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอมีพื้นที่โฮมเพจสำหรับหน่วยงาน คือหน่วยงานที่ไม่มีเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็นของตนเอง โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอมีพื้นที่โฮมเพจของหน่วยงาน ที่เว็บ https://svregis.ku.ac.th และจะได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลโฮมเพจ  5 GB ส่วนโดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://web.ku.ac.th

ถาม: ถ้าต้องการมีพื้นที่โฮมเพจสำหรับชมรมนิสิต ต้องทำอย่างไร
ตอบ: ตัวแทนชมรมนิสิตสามารถสมัครขอมีพื้นที่โฮมเพจสำหรับชมรมนิสิต ได้ที่เว็บ https://svregis.ku.ac.th โดยอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมจะต้องเป็นผู้อนุมัติในระบบ ซึ่งจะได้รับชื่อชมรม (URL) เป็น ชื่อชมรม.nisit.ku.ac.th

ถาม: เมื่อสมัครขอใช้บริการพื้นที่โฮมเพจส่วนบุคคลแล้ว มีขั้นตอนการติดตั้งอย่างไรบ้าง
ตอบ: ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการติดตั้งผ่านคู่มือการใช้งานต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้ https://pirun.ku.ac.th/manual.html