คำถามเกี่ยวกับ: บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

คำถามเกี่ยวกับ: บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ถาม: บริการเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยให้บริการแก่ใครบ้าง
ตอบ: นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. และบุคคลทั่วไปที่มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

ถาม: สามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สายได้จากที่ใด
ตอบ: สำนักบริการคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบแสดงพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย (วิทยาเขตบางเขน) ที่เว็บไซต์ http://kuwin.ku.ac.th/pro เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สายและสถานะการทำงานของอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง

ถาม: ต้องการนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และอุปกรณ์สมาร์ทโฟนมาใช้งานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย จะต้องทำอย่างไร
ตอบ: อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกเครื่อง จะต้องลงทะเบียนหมายเลขประจำเครื่อง (IP Address) ก่อน จึงจะสามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้ โดยผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเครื่องที่เว็บ https://smart.ku.ac.th/ ตามคู่มือที่เว็บ http://helpdesk.ku.ac.th/webpage/ (หัวข้อ วิธีการค้นหาหมายเลข Mac Address โทรศัพท์พกพา) หรือที่เว็บ คลิ๊ก

ถาม: ทำไมจึงต้องมีการลงทะเบียนเครื่องก่อนการใช้งาน
ตอบ: เพื่อเป็นการแจ้งยืนยันและระบุผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลเครื่อง สำหรับให้เจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์สามารถติดต่อกลับไปได้ ในกรณีที่เครื่องของท่านประสบปัญหาด้านความมั่นคงของระบบ

ถาม: จำกัดจำนวนเครื่องในการลงทะเบียนเพื่อใช้งานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยหรือไม่
ตอบ: มีโควตาจำกัดจำนวนเครื่องในการใช้งานต่อท่าน โดยนิสิตจะได้รับสิทธิ์สำหรับเครือข่ายแลน จำนวน 1 เครื่อง และเครือข่ายไวร์เลส จำนวน 3 เครื่อง และสำหรับอาจารย์และบุคลากร จะได้รับสิทธิ์สำหรับเครือข่ายแลน จำนวน 3 เครื่อง และเครือข่ายไวร์เลส จำนวน 5 เครื่อง

ถาม: หากต้องการใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่บ้าน จะต้องทำอย่างไร
ตอบ: กรณีต้องการใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การตรวจสอบเกรด การค้นหาฐานข้อมูลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ การยืม-คืนหนังสือของห้องสมุด หรือการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ผู้ใช้งานจะต้องติดตั้งโปรแกรม VPN หรือ Virtual Private Network เพื่อจำลองเครือข่ายเสมือน โดยสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านอย่างไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บ http://vpn.ku.ac.th
ถาม: สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ได้จากที่ใดบ้าง
ตอบ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี เพื่อสนับสนุนการใช้งานในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ต่าง ๆ ได้ที่ เมนูการบริการ หัวข้อ บริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ตามประเภทผู้ใช้งาน) หรือที่เว็บ https://download.ku.ac.th  
ถาม: พบปัญหาในการใช้งาน สามารถขอคำปรึกษาหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้อย่างไรบ้าง
ตอบ: กรณีพบปัญหาจากการใช้งาน สามารถขอคำปรึกษา หรือแจ้งปัญหาได้ที่ HELPDESK ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-43, โทรศัพท์ภายใน 622541-43 อีเมล. help@ku.ac.th หรือติดต่อด้วยตนเองที่ ชั้น 2 Counter Services อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตามเวลาทำการ (วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 20.30 น. ปิดพักเที่ยง และวันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ปิดพักเที่ยง)
ถาม: ต้องการจองใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
ตอบ: ผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี สามารถจองใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าได้ ที่เว็บ https://kits.ku.ac.th/booking/ ล่วงหน้า 1 สัปดาห์
ถาม: นอกจากบริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีบริการอื่นหรือไม่
ตอบ: KITS มีบริการเครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน ห้องอบรมกลุ่มย่อย ห้องอบรมกลุ่มใหญ่ โดยนิสิตสามารถใช้โควต้าเติมเงินเข้าในบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี เพื่อหักค่าบริการงานพิมพ์เอกสาร ส่วนบริการห้องอบรมกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ สามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ถาม: การจองใช้งานเครื่อง สามารถใช้งานได้กี่ชั่วโมง
ตอบ: สามารถใช้งานได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง แต่ถ้าไม่มีผู้ใช้งานเครื่องต่อหรือยืนยันการจองใช้งานต่อก็สามารถใช้งานต่อได้ไม่จำกัดชั่วโมงต่อวัน
ถาม: KITS เปิด-ปิด บริการในวันและเวลาใดบ้าง
ตอบ: เวลาทำการวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ไม่ปิดพักเที่ยง)  สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622998