คำถามเกี่ยวกับ: บริการวิชาการ ฝึกอบรม และให้เช่าห้องอบรม

คำถามเกี่ยวกับ: บริการวิชาการ ฝึกอบรม และให้เช่าห้องอบรม

ถาม: หากต้องการทราบข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ต้องทำอย่างไร
ตอบ: นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. และบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จาก 3 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์งานฝึกอบรม ฝ่ายบริการและฝึกอบรม สบค. ที่เว็บ http://training.ku.ac.th  / ทางเฟสบุ๊ก ที่เว็บ http://www.facebook.com/ocstraining และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักฯ ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ถาม: หากต้องการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ: ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์ ในรูปแบบออนไลน์ และทางโทรสาร โดยกรอกแบบฟอร์มการสมัครและส่งมายังสำนักฯ

ถาม: เป็นนิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถเข้ารับการฝึกอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
ตอบ: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยงานฝึกอบรม ดำเนินการจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม แบบไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. เป็นประจำทุกปี โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไซต์ และตรวจสอบหลักสูตรที่ระบุว่าไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพเรียนการสอนของประชาคมมก.

ถาม: หากต้องการจองห้องฝึกอบรม ต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีบริการให้เช่าห้องฝึกอบรมเพื่อใช้ในการจัดประชุม อบรม และสัมมนา สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในมก. และภายนอกมก. โดยมีค่าใช้จ่ายและรายละเอียดห้องหลายรูปแบบ คลิ๊ก

ถาม: หลักสูตรฝึกอบรมของสำนักฯ มีหัวข้อเกี่ยวกับอะไรบ้าง
ตอบ: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเว็บไซต์ การออกแบบกราฟิก และโปรแกรมพื้นฐานทั่วไป

ถาม: สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับในการฝึกอบรมมีอะไรบ้าง
ตอบ: ผู้เข้ารับการอบรม จะมีอาหารและเครื่อมดื่มบริการครบครัน รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร


ถาม: หากต้องการจองใช้งานห้องประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดเลี้ยง สามารถติดต่อได้ที่ใด
ตอบ: สามารถติดต่อได้ที่ งานประสานงานและกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายบริหารและธุรการ โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622525-26 หรืออีเมล. procs@ku.ac.th และสามารถดูข้อมูลความจุ อัตราค่าธรรมเนียม และประเภทของห้องที่ให้บริการได้ คลิก