โครงสร้างเครือข่าย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเป็นจุดเชื่อมต่อหลัก โดยมีการเชื่อมต่อออกอินเทอร์เน็ตทางยูนิเน็ท 1 ช่องสัญญาณด้วยความเร็ว 10 กิกะบิตต่อวินาที  และไทยสาร 1 ช่องสัญญาณด้วยความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาที อีกทั้งยังเชื่อมต่อไปวิทยาเขตต่าง ๆ ดังนี้

KU_Network_20160930

  • วิทยาเขตกำแพงแสน 1 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 3 กิกะบิตต่อวินาที และช่องทางสำรอง ความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาที
  • วิทยาเขตศรีราชา 1 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 3 กิกะบิตต่อวินาที และช่องทางสำรอง ความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาที
  • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 1 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 2 กิกะบิตต่อวินาที
  • วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 ช่องสัญญาณ ด้วยความเร็ว 1 กิกะบิตต่อวินาที

[ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2561]