คณะกรรมการประจำ

คณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ วาระ 5 สิงหาคม 2561 ถึง 4 สิงหาคม 2563 รายละเอียด

  1.  รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
  2. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์
  5. นายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ
  6. นายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
  7. นายอุกฤษฎ์ มนูจันทรัถ
  8. รองศาสตราจารย์กิติมา อินทรัมพรรย์
  9. รองศาสตราจารย์นวลวรรณ สุนทรภิษัช
  10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา ไวศรายุทธ

อัพเดทข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๑