สำนักงานเลขานุการ

ADM_division

สำนักงานเลขานุการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วยงานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานทรัพยากรบุคคล งานแผนและประกันคุณภาพ งานสื่อสารองค์กร และงานธุรการ รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์มอบหมาย โดยกำหนดให้มีบุคลากรรับผิดชอบ (https://ocs.ku.ac.th/division/adm/) ดังนี้

นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2540          บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622908          อีเมล. chidchanok.s@ku.ac.th
นางสาวจิตธนา โตนดดง
รองหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานการเงินและบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2540          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622512          อีเมล. jittana@ku.ac.th
นางอรุณ นฤทุม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2553          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622514          อีเมล. cpcarn@ku.ac.th
นางสาวฐานภา เมธีอัษฏาวุฒิ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2544          ครุศาสตร์บัณฑิต (ธุรกิจการศึกษา)          มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๐ ข้อมูลการติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622515          อีเมล. cpctpm@ku.ac.th
นางสาวนัฏพร นกแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2561          บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)          มหาวิทยาลัยศรีปทุม
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622513          อีเมล. cpcnpn@ku.ac.th
นางเครือวัลย์ ทองส่งศรี
รองหัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างานพัสดุ (นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2551          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนสังคมศาสตร์)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622516          อีเมล. cpckwt@ku.ac.th
นางฐิดารัตน์ สุเภากิจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2544          ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622517          อีเมล. cpctds@ku.ac.th
นางสาวปรีย์รุจา โพธิ์ชุ่มชื่น
นักวิชาการพัสดุ

๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2546          บริหารธุรกิจบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ)          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622518          อีเมล. cpcmgp@ku.ac.th
นางสาวกรวลัย ศรีจันทร์
นักวิชาการพัสดุ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2555          บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622519          อีเมล. cpckls@ku.ac.th
นางสุรินทร์ บัวทอง
หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล (บุคลากรชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2551          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622508          อีเมล. surin@ku.ac.th
นางฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2536          ครุศาสตร์บัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622509          อีเมล. cpccpw@ku.ac.th
นางสาวจริยา ผิวงาม
บุคลากร
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2547          บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารทรัพยากรมนุษย์)          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622510          อีเมล. cpcjyp@ku.ac.th
นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยสอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2552          ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622511          อีเมล. cpcylc@ku.ac.th
นางสาวมัณทนา ใจมั่น
หัวหน้างานแผนและประกันคุณภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2552          ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622506          อีเมล. cpcmnj@ku.ac.th
นางสาวกนกมน พัฒนศิริพงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2550          นิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์)          มหาวิทยาลัยบูรพา
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622507          อีเมล. cpckmp@ku.ac.th
นางมลฤดี ตระกูลผุดผ่อง
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2534          บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป)          มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622522          อีเมล. kagh@ku.ac.th
นางสาวศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2556          ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622523          อีเมล. cpcsya@ku.ac.th
นางฟ้าวลี หงษ์ไทย
นักประชาสัมพันธ์
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2547          นิเทศศาสตรบัณฑิต (วารสารศาสตร์)          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622524          อีเมล. cpcfls@ku.ac.th
นางสาวเพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์
นักประชาสัมพันธ์
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2552          ศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดีไทย)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622525          อีเมล. cpcppk@ku.ac.th
นางสาวอำไพ แจ้งบุญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2535          บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622527          อีเมล. ampai@ku.ac.th
นางสุดารัตน์ รัตนพันธุ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2524          ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การขาย)          โรงเรียนดุสิตพาณิชยการ
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622526          อีเมล. sudarat@ku.ac.th
นางสาววันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2545          ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เลขานุการ)          โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622528          อีเมล. cpcwpw@ku.ac.th
นางจรูญ สวัสดีภาพ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2554          ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การตลาด)          โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพาณิชยการ
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622529, 622501          อีเมล. cpccrs@ku.ac.th
นายแฉล้ม สวัสดีภาพ
ช่างไฟฟ้า
๐ ประวัติการศึกษา: –                             มัธยมศึกษาปีที่ 3          โรงเรียนสารีนันท์
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622521          อีเมล. cpccms@ku.ac.th
นายประชา พยัคตรี
พนักงานสถานที่
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2541            มัธยมศึกษาปีที่ 3          ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอชุมพวง
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622521          อีเมล. cpcpcp@ku.ac.th
นายกัมพล จูสิงห์
พนักงานขับรถยนต์
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2528            ประถมศึกษาปีที่ 6          โรงเรียนวัดประชาสรรค์
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622521          อีเมล. cpckpc@ku.ac.th
นายศรัณย์พร พูลตาล
พนักงานขับรถยนต์
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2554            ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)          โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622521          อีเมล. cpcsop@ku.ac.th