นโยบายการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายและแนวปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ดังนี้

it-reg

 • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มก. คลิ๊ก 
 • ระเบียบการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มก. คลิ๊ก
 • ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มก. คลิ๊ก
 • ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ไอพีแอดเดรสและชื่อโดเมนของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มก. คลิ๊ก

 • ข้อปฏิบัติการขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอร์และยืนยันตัวบุคคลเพื่อใช้เครือข่ายให้สอดคล้องกับพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 คลิ๊ก
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ คลิ๊ก
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานและให้ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ คลิ๊ก
 • ข้อตกลงการใช้เครือข่าย มก. คลิ๊ก
 • ข้อตกลงการเชื่อมต่อเครือข่าย มก. คลิ๊ก
 • ข้อตกลงว่าด้วยการบริหารเครือข่ายในหน่วยงาน คลิ๊ก
 • ข้อตกลงการขออนุญาตเปิดบริการเซิร์ฟเวอร์ คลิ๊ก
 • สรุปบทลงโทษ คลิ๊ก