แผนงานประกันคุณภาพ

ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กำหนดให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จึงจัดทำแผนดำรงความต่อเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ (BCP: Business Continuity Plan) ขึ้น ดังนี้