คำถามเกี่ยวกับ: บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

คำถามเกี่ยวกับ: บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี

ถาม: เป็นนิสิตใหม่ แต่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ต้องทำอย่างไร
ตอบ: นิสิตวิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสนที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป  ต้องดำเนินการกรอกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ให้เรียบร้อย (https://student.ku.ac.th/newregis/index.php) จากนั้นนิสิตจึงจะสามารถลงทะเบียนขอรับ บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ด้วยตนเอง ที่เว็บไซต์ https://accounts.ku.ac.th และสำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะออกบัญชีผู้ใช้ให้สำหรับนักเรียนสาธิตฯ แก่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน โดยนักเรียนสามารถขอรับบัญชีผู้ใช้ได้ด้วยตนเองที่ศูนย์คอมฯ ของโรงเรียน

ถาม: เป็นบุคลากร มก. แต่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี ต้องทำอย่างไร
ตอบ: หากท่านเป็นอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง มก. เมื่อได้รับคำสั่งจ้างงานจากมหาวิทยาลัยแล้ว ยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ https://accounts.ku.ac.th 

ถาม: หากต้องการตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน จะต้องทำอย่างไร

ตอบ: ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ https://accounts.ku.ac.th เมนู ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และอีเมลสำรอง

ถาม: หากลืมรหัสผ่านเครือข่ายนนทรี ควรทำอย่างไร
ตอบ: กรณีลืมรหัสผ่านและไม่ได้ตั้งค่าอีเมลสำรองในการกู้คืนรหัสผ่านไว้ จะต้องดำเนินการติดต่อด้วยตนเองที่ Helpdesk ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต / พนักงาน / ประชาชน เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้ด้วยตนเองของผู้ใช้งาน สำนักฯ จึงพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีแบบออนไลน์ ที่เว็บ http://accounts.ku.ac.th/ เพื่อตั้งค่าอีเมลสำรองในการกู้คืนรหัสผ่าน และคำถามคำตอบกันลืม ในขณะที่ยังจำรหัสผ่านได้ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่แบบออนไลน์ได้ทันทีด้วยตนเองในครั้งต่อไป

ถาม: หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบัน ต้องทำอย่างไร
ตอบ:  หลังจากผู้ใช้ได้กำหนดรหัสผ่านด้วยตนเอง จากการยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบันของตนเองได้ตามความต้องการ และผู้ใช้ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นครั้งคราวเพื่อความปลอดภัย สามารถตรวจสอบและเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ http://accounts.ku.ac.th/
ถาม: มีหลักเกณฑ์ในการตั้งรหัสผ่านอย่างไร
ตอบ: การตั้งรหัสผ่านที่ดี ควรมีอย่างน้อย 8 ตัวขึ้นไป และประกอบด้วยตัวอักษรแบบพิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก ตัวเลข หรืออักขระพิเศษ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ อาทิ ควรเป็นรหัสที่ผู้อื่นคาดเดายาก ไม่ใช่ชื่อจริง หรือชื่อเล่นของตัว ไม่ใช่ชื่อบัญชีผู้ใช้งานเครือข่ายของท่าน ไม่ใช่ชื่อของบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว หรือบุคคลที่รู้จักกันดี ไม่ใช้การสลับตำแหน่งของชื่อ เช่น just เป็น tsuj ไม่ใช้คำที่มีในพจนานุกรม ไม่ใช้วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ บ้านเลขที่ รหัสไปรษณีย์ หรือรหัสประจำตัว เป็นต้น

ถาม: บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีมีอายุการใช้งานเท่าไหร่
ตอบ: บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร มีอายุการใช้งานตลอดระยะเวลาที่ศึกษา หรือปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อจบการศึกษาหรือพ้นสภาพจากมหาวิทยาลัยแล้ว สำหรับนิสิต จะสามารถใช้บริการได้เฉพาะอีเมลเท่านั้น / สำหรับบุคลากรที่พ้นสภาพจากมหาวิทยาลัยแล้ว จะไม่สามารถใช้บริการได้ / สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ