การขอ E-Mail Address ของหน่วยงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์เปิดให้บริการ E-Mail Address ของหน่วยงาน มก. ทั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ดังนี้


ชื่อ E-mail Address ของหน่วยงานเป็นชื่อ E-Mail Aliases ของชื่อ E-mail Address ของบุคคล

E-Mail Aliases เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งที่ใช้แทนชื่อ E-mail address ใช้สำหรับส่งจดหมายให้ E-mail address ชื่อหนึ่ง แล้วส่งจดหมายนั้นให้ E-mail address อื่นๆ ตัวอย่าง เช่น ส่งจดหมายให้แผนกขาย จดหมายนั้นจะส่งถึงพนักงานขายทุกคน เป็นต้น โดยเป็นชื่อที่ใช้สำหรับส่ง E-mail เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ Login ใดๆ ได้ เพราะไม่ใช่ Account จริง

ข้อกำหนด

 1. หน่วยงานที่สามารถขอชื่อ E-Mail Address ของหน่วยงานได้ ต้องเป็นหน่วยงานราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระดับภาควิชาขึ้นไป หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าระดับภาควิชาและคณะ และได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
 2. ชื่อ E-Mail Aliases เป็นชื่อเต็มหรือชื่อย่อภาษาอังกฤษของหน่วยงาน หรือชื่ออื่นที่เหมาะสม มีความยาวเกิน 8 ตัวได้และห้ามมีช่องว่าง
 3. ชื่อ E-Mail Aliases จะต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกับชื่อที่ได้ลงทะเบียนมาก่อนแล้ว
 4. ชื่อ E-Mail Aliases สามารถแทนชื่อ E-mail address ของบุคคลผู้ดูแลใช้งานได้มากกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 3 คน
 5. บุคคลผู้ดูแลชื่อ E-mail ของหน่วยงานจะต้องมีชื่อ E-mail address อยู่แล้ว
 6. เมื่อมีการเปลี่ยนบุคคลผู้ดูแลชื่อ E-mail Address ของหน่วยงาน ให้แจ้งต่อสำนักบริการคอมพิวเตอร์ด้วย เพื่อดำเนินการเปลี่ยนชื่อ E-mail address ให้ถูกต้อง

ตัวอย่าง

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ขอชื่อ E-mail address ของหน่วยงานเป็นชื่อ computer
มีผู้ดูแล 2 คน คือ อาจารย์เกษม E-mail : fcomgsm@ku.ac.th และ อาจารย์บัณฑิต E-mail: fcombdn@ku.ac.th

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิด E-mail address ของหน่วยงานเป็น computer@ku.ac.th

นั่นคือ ภาควิชาคอมพิวเตอร์สามารถใช้ชื่อ E-mail address : computer@ku.ac.th ประชาสัมพันธ์เป็นชื่อ E-mail address ของภาควิชาได้ เมื่อมีผู้ส่งจดหมายถึง computer@ku.ac.th จดหมายนั้น จะส่งถึงอาจารย์ 2 ท่าน คือ อาจารย์เกษม และอาจารย์บัณฑิต

จากนั้นเมื่ออาจารย์เกษม หรืออาจารย์บัณฑิต เปิดอ่านจดหมายใน account ของตนเอง จะเห็นในส่วนหัวของจดหมายในรายการ To: เป็นชื่อ E-mail address ของ computer@ku.ac.th ซึ่งใช้เป็นที่สังเกตุได้ว่าจดหมายฉบับใดส่งถึงตนเอง และฉบับใดส่งถึงภาควิชา

และจะสะดวกมากขึ้น ถ้าอาจารย์เปิดอ่านจดหมายเป็นประจำทุกๆวัน แต่ละครั้งที่เปิดอ่านและเห็นจดหมายใหม่ ให้แยกเก็บจดหมายไว้คนละโฟลเดอร์กัน เช่น โฟลเดอร์ INBOX เก็บจดหมายของภาควิชา สำหรับจดหมายส่วนตัวให้เก็บไว้ในโฟลเดอร์ Private


การขอ E-mail address ของหน่วยงาน

หน่วยงานใดสนใจต้องการมีรหัส E-mail address ของหน่วยงาน สามารถเปิดอ่าน แบบฟอร์มการขอชื่อ E-Mail Address ของหน่วยงาน แล้วสั่งพิมพ์ เขียนข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ส่งมายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์

เมื่อได้รับอนุมัติ และได้ดำเนินการให้แล้ว จะแจ้งผลให้ทราบทาง E-mail ของผู้ดูแล


รายชื่อ E-mail address ของหน่วยงานที่ได้จดทะเบียนแล้ว (ระบบ E-mail aliases)
หน่วยงาน E-mail address ผู้ดูแลรับผิดชอบ
ภาควิชาการจัดการป่าไม้
คณะวนศาสตร์
fformgt@ku.ac.th วีระภาส คุณรัตรสิริ
พสุธา สุนทรห้าว
ประสงค์ สงวนธรรม
สำนักหอสมุด กำแพงแสน lib.kps@ku.ac.th เรวัติ อ่ำทอง
จรินทร์ญา ถาวรนิตยกุล
นภัสมน สดโคกกรวด
ฐิตวดี เพลงปาน
สำนักหอสมุด lib@ku.ac.th วนิดา ศรีทองคำ
รวมสุข สุขมาก
อริสา เหรียญบุญยงค์
พัชญ์สิตา อัครบดีชยานันท์
สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบี่ kbc@ku.ac.th สุรีย์ ภูมิภมร
กองกลาง gad@ku.ac.th นิศานาถ พิภพลาภอนันต์
อุมาพร ไข่สม
ภัทรินทร์ เดชะฤกษ์
โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคพิเศษ bph@ku.ac.th นพดล บัวเผื่อน
สำนักประชาสัมพันธ์ มก. prku@ku.ac.th ชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์
จุไร เกิดควน
ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ce@ku.ac.th รังสรรค์ วงศ์จีรภัทร
สาคร ศรีกาฬสินธุ์
ณรงค์ศักดิ์ ดิกขุนทด
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์
fhum.r&d@ku.ac.th อรสา ไทยานันท์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • ภาควิชากายวิภาคศาสตร์


 • ภาควิชาพยาธิวิทยา
 • ภาควิชาเภสัชวิทยา
 • ภาควิชาสรีรวิทยา
 • ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน
 • ภาควิชาปรสิตวิทยา
 • ภาควิชาศัลยศาสตร์
 • ภาควิชาสูติศาสตร์เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
 • ภาควิชาอายุรศาสตร์
 • ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
 • สำนักงานเลขานุการ
 • สถาบันสมทบวิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย์vet_anatomy@ku.ac.th


vmpat@ku.ac.th
vmpha@ku.ac.th
vmphy@ku.ac.th
vmmic@ku.ac.th
vmpar@ku.ac.th
vmsur@ku.ac.th
vmogr@ku.ac.th
vmmed@ku.ac.th
vmpub@ku.ac.th
vmsec@ku.ac.th
vmtec@ku.ac.th


ณฐนันท์ พรหมพา
ธีระศักดิ์ พราพงษ์
อุไร พงศ์ชัยฤกษ์
วิราช นิมิตสันติวงศ์
วิราช นิมิตสันติวงศ์
วิราช นิมิตสันติวงศ์
วิราช นิมิตสันติวงศ์
วิราช นิมิตสันติวงศ์
วิราช นิมิตสันติวงศ์
วิราช นิมิตสันติวงศ์
วิราช นิมิตสันติวงศ์
วิราช นิมิตสันติวงศ์
วิราช นิมิตสันติวงศ์
วิราช นิมิตสันติวงศ์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ vettech@ku.ac.th ศยามล มามี
นริศ ปานศรีแก้ว
สุขุมาลย์ สมสุขเจริญ
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ nongpho@ku.ac.th สมชัย สัจจาพิทักษ์
มยุฬมาศ ภวพงศ์สุภัทร
วัชรินทร์ ปานกิจเจริญ
หน่วยบริการเทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ait.service@ku.ac.th ชุติมา ไวศรายุทธ์
กฤติกา สาโร
ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร กำแพงแสน
hort@ku.ac.th สุปราณี สระทองฮ่วม
ณัฐยา พันยุโดด
ราตรี บุญเรืองรอด
สถานีวิจัยประมงกำแพงแสน
คณะประมง
kfrs@ku.ac.th เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์
สุภาวดี พุ่มพวง
2002 International Symposium on
Communication and Information Technology
iscit2002@ku.ac.th อานนท์ รุ่งสว่าง
ณัฏฐกา หอมทรีพย์
ธนากร ฆ้องเดช
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
architecture@ku.ac.th สุปรียา หวังพัชรพล
อมร หลังดำ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
che@ku.ac.th อภิญญา ดวงจันทร์
หน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมปฏิกิริยาเคมี
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
crel@ku.ac.th สุนันท์ ลิ้มตระกูล
เทอดไทย วัฒนธรรม
ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ภาคกลาง มก. กำแพงแสน
nbcrckps@ku.ac.th วีรวรรณ อมรศักดิ์
วิวัฒน์ เสือสะอาด
ภัทรา สารถี
ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง rdiclgc@ku.ac.th พิษณุ บุญศิริ
รงรอง หอมหวล
สังวรณ์ ศรีหิรันต์
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
fecomae@ku.ac.th กชกร ธรรมโอรส
สุทธิพล แซ่ลี้
ทวน ชัยสุข
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ kup@ku.ac.th นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
สกุลพัชร์ ปุจฉาการ
จิราพร แก้วทอง
พิจิตรา เดชบุญ
ภาควิชาศิลปนิเทศ
คณะมนุษยศาสตร์
caweb@ku.ac.th ภาคม บำรุงสุข
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านคลินิกสุขภาพพืช
คลินิกสุขภาพพืช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
p_clinic@ku.ac.th รัชนี ฮงประยูร
ดำเนิน อุ่นศิริ
อารีรัตน์ เทียนขาว
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
biot@ku.ac.th สุมัลลิกา โมรากุล
ประกิต สุขใย
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
pkmt@ku.ac.th เลอพงศ์ จารุพันธ์
บุศรินทร์ จงเจริญยานนท์
รังรอง ยกส้าน
ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์
ฝ่ายฝึกอบรม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
train.eto@ku.ac.th สุวิสา พัฒนเกียรติ
ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน
โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา iddp@ku.ac.th สุรี จิตโสภิณ
ขวัญเรือน แก้วคง
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
pd@ku.ac.th นันทวัน เทอดไทย
วลัยรัตน์ จันทรปานนท์
ปิติพร ฤทธิเรืองเดช
สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณสัตว์ sardi@ku.ac.th สมชัย จันทร์สว่าง
ภาควิชาวนวัฒนวิทยา
คณะวนศาสตร์
ffor.silvic@ku.ac.th มณฑล จำเริญพฤกษ์
ลดาวัลย์ พวงจิตร
จงรัก วัชรินทร์รัตน์
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
คณะเศรษฐศาสตร์
caer@ku.ac.th เพ็ญพร เจนการกิจ
ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์
สุกัญญา คงทอง
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (SLUSE) ภาคพิเศษ sluse@ku.ac.th อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
นรุณ วรามิตร
กัลยา เกิดสุข
โครงการสหวิทยการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากร resource.mgt@ku.ac.th ปิติ กันตังกุล
นุชนาถ มั่งคั่ง
คณะวิทยาศาสตร์ sci@ku.ac.th ทองจินดา พิชิตชัย
นงพร บุญสวัสดิ์
โครงการประชุม RSID ครั้งที่ 4
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
rsid4@ku.ac.th ศุภกิจ นนทนานันท์
ก่อโชค จันทวรางกูร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
fst@ku.ac.th สุดสาย ตรีวานิช
อรอนงค์ นัยวิกุล
สมจิต สุรพัฒน์
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(นานาชาติ)
คณะบริหารธุรกิจ
kimba@ku.ac.th สิริกานต์ สมประสงค์
ศุภกร ชนะจิตต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล registrar@ku.ac.th พรนภา โรจนะวิจิตร
สถาบัน CIRAD cirad@ku.ac.th Laurent Vaysse
ศิริพร เคหวิวัชชรัชกุล
สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ aiaa@ku.ac.th กษิร์วรรณ รณฤทธิวิชัย
สำนักการกีฬา kusports@ku.ac.th ภานุศักดิ์ รัตนสมภพ
นุชรินทร์ ทิพยเนตร
คณะกรรมการดำเนินงานด้านวิทยุคมนาคม (ศูนย์วิทยุ มก.) radionet@ku.ac.th รุ่งแสง อรุณไพโรจน์
อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ
อาคารวิทยบริการ(สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม) wittaya@ku.ac.th สมชาย งามยิ่งยวด
ชัชวัสส์ แก้วขาว
ความร่วมมือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรระดับอุดมศึกษา coheraa@ku.ac.th ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
พูนพิภพ เกษมทรัพย์
ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส doras@ku.ac.th ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
ดวงรัตน์ ศตคุณ
พูนพิภพ เกษมทรัพย์
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ rilc@ku.ac.th อภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล
วิชญ์วิสิฐ รักษาพัชรวงศ์
สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง qdrm@ku.ac.th ประวีณ์นุช เกตุแก้ว
นงนาฏ พัวประเสริฐ
ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
สำนักงานบริการวิชาการและทรัพย์สิน ap@ku.ac.th อรัญญา อ่ำเอกกิจ
ปิยฉัตร วรรณสิทธิ์
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(ภาคปกติ) mba@ku.ac.th สุรางค์ เมี้ยนกำเนิด
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 3 nhc2003@ku.ac.th สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล
สุปราณี สระทองฮ่วม
ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ
โครงการอบรมนานาชาติ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. icdc.eto@ku.ac.th Cappiu Taqueban
Resalyn Corpuz
ประกายเพชร ซ่อนกลิ่น
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล marine@ku.ac.th สุชาย วรชนะนันท์
จรวย สุขแสงจันทร์
ภาควิชาชีววิทยาประมง fishbio@ku.ac.th ณรงค์ วีระไวทยะ
ธนิษฐา ทรรพนันทน์
นันทวัน เนตรสาน
ภาควิชาภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
ling@ku.ac.th กิติมา อินทรัมพรรย์
จรัลวิไล จรูญโรจน์
งานการเจ้าหน้าที่
กองธุรการ(กำแพงแสน)
person_kps@ku.ac.th ชัยวัฒน์ เทพสาร
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์
edupsy@ku.ac.th อัญชัน เกียรติบุตร
วรพิมพ์ ถิระวัฒน์
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน
ภาควิชาจิตวิทยา
คณะสังคมศาสตร์
compsy@ku.ac.th ทิพย์วัลย์ สุรินยา
โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ spcs@ku.ac.th กัลยาณี บรรจงจิตร
ศิริกร จันทร์นวล
วิภา วรศาสตร์
ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ libibic@ku.ac.th เฉลิมเดช เทศเรียน
กาญจนา อนุพันธุ์
สถานีวิจัยปากช่อง pakchong@ku.ac.th รักเกียรติ ชอบเกื้อ
พินิจ กรินท์ธัญญกิจ
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการ USEEP meuseep@ku.ac.th จิโรจ บุญจนาถบพิธ
ปฏิพัทธ์ บุญยรัตพันธุ์
ฐิตินันต์ เขาสุเมรุ
ศูนย์พัฒนาชายฝั่ง
ภาควิชาการจัดการประมง
คณะประมง
cdc@ku.ac.th รัตนา ชื่นภักดี
สุภากาญจน์ แตรสุภาพ
โครงการระบบจัดการทรัพยากรพรรณไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน prms_ku@ku.ac.th อรสา สุกสว่าง
ภูวนาท ศรีทวีวุฒิ
เอกรัฐ ศรีสันต์
ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี psic@ku.ac.th อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
ละอองดาว กะการดี
จตุพร คงทอง
ณัฐา ปิยะวิทย์วนิช
ปิยวดี ชิตพิริยันต์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน agbiotech@ku.ac.th ลัดดาวัลย์ ปิยะพันธ์
เสาวลักษณ์ สีเฟือง
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร ex_mba@ku.ac.th ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
โครงการเอเชียลิ้งค์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ai.asialink@ku.ac.th ชุติมา ไวศรายุทธ์
ช่อลดา สัพโส
โครงการจัดตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร aitm@ku.ac.th รวิพิมพ์ ฉวีสุข
ปรารถนา ปรารถนาดี
ธนิดา จินตนครชัยศรี
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ธุรกิจการเกษตร)ภาคพิเศษ
คณะเศรษฐศาสตร์
mab@ku.ac.th กชกร ธรรมโอรส
สุทธิพล แซ่ลี้
ทวน ชัยสุข
งานชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
kuvetdiag@ku.ac.th สุนทรี กลมเกลี้ยง
กุลิสรา สุขีวงศ์
เบ็ญจวรรณ แสนทรัพย์สิริ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
mat'e@ku.ac.th วิศิษฏ์ โล้เจริญรัตน์
พีระพงศ์ ตริยเจริญ
พยูร เสนทองแก้ว
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์
feco-are@ku.ac.th กชกร ธรรมโอรส
สุทธิพล แซ่ลี้
ทวน ชัยสุข
ภาควิชากีฏวิทยา
คณะเกตร กำแพงแสน
entomkps@ku.ac.th ปราณิศา วุฒาพาณิชย์
โสภณ อุไรชื่น
วิสูต ปิ่นตบแต่ง
โครงการการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.
c4health@ku.ac.th กมลรัฐ อินทรทัศน์
พรทิพย์ เย็นจะบก
ไพสุดา ตรีเดชี
สภาผู้แทนนิสิตองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
kusc@ku.ac.th ยุกตนันท์ จำปาเทศ
คฑาวุฒิ สุวรรณลี
โครงการวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ (IUP)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
iup@ku.ac.th กนกกาญจน์ ชมภูศรี
ณัชชา จันทร์พวง
ชวลิต กิตติชัยการ
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร กำแพงแสน
agext@ku.ac.th สุจิตรา กุลพันธ์
พันธ์จิตต์ พรประทานสมบัติ
ศูนย์นอร์ดิกศึกษา nsc@ku.ac.th กฤษณ์ ภูมิสุวรรณ
โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษ
คณะเศรษฐศาสตร์
econsp@ku.ac.th สุวรีย์ ทรงธรรม
เกศศิรินทร์ เลิศไกร
โครงการหลักสูตร วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)ภาคค่ำ
คณะเศรษฐศาสตร์
mecon@ku.ac.th สุวรรณี ศิริวัฒนสาธร
อรุณี บัญญสวัสดิ์สุทธิ์
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
คณะเศรษฐศาสตร์
mce@ku.ac.th เกียรติรัตน์ เล็กอุดากร
สาโรช อังสุมาลิน
นุกูล กรยืนยงค์
ห้องสมุดพิทยาลงกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
bidyalib@ku.ac.th วนิดา ศรีทองคำ
อนุสรณ์ ไกรสูงเนิน
สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
ประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on Lowland Technology (ISLT2004)
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
islt2004@ku.ac.th วินัย เลียงเจริญสิทธ์
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร kps.cab@ku.ac.th พรรณทิพย์ กาญจนอุดมการ
สมใจ จันทร์เพ็ญ
เอกชัย สระทองพลอย
หน่วยสารบรรณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
adm_sci@ku.ac.th รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์
ณัฐกานต์ บุญวงค์
บงกช ศรีกระจ่าง
ฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
คณะประมง
asdfish@ku.ac.th สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์
gensci@ku.ac.th พงศกร จิวาภรณ์คุปต์
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารฯ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
pe_eng@ku.ac.th วรัทยา พุ่มพวง
แสนรัก สู้ทุกทิศ
สระว่ายน้ำจุฬาภรณวลัยลักษณ์
สำนักการกีฬา
cac@ku.ac.th อรวรรณ วงษ์วานิช
ธนชณ ทับบำรุง
นภาพร สมบัติศรี
โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ(หลักสูตรนานาชาติ)สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
inter_enve@ku.ac.th วินัย เลียงเจริญสิทธิ์
มณฑล ฐานุตตมวงศ์
สุภาว์ วิหคไพบูลย์
ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร์
philosophy@ku.ac.th โกเมนทร์ ชินวงศ์
ธรรมรัฐ เพ็ชรใส
ชมรมแบดมินตันบุคคลากร badminton@ku.ac.th อนันต์ ผลเพิ่ม
ภาควิชาสัตวบาล
คณะเกษตร กำแพงแสน
agransc@ku.ac.th สิรินทร์พร สินธุวณิชย์
สุมาลี มุกดา
ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ kudc@ku.ac.th กมลศักดิ์ สุระดม
บัญชา บุตรพรหม
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจภาคค่ำ
คณะบริหารธุรกิจ
fbusymba@ku.ac.th ชัยรัตน์ บุญนาค
อนันต์ อะสีอุโค
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม rdipt@ku.ac.th ขนิษฐา จันทร์นวน
โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ieinter@ku.ac.th ก้องกิติ พูสวัสดิ์
พรเทพ อนุสรรนิติสาร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ประโยชน์จากถั่วลิสงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ peanutsatt@ku.ac.th เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
พจนีย์ พงศ์พงัน
โครงการผลของสภาวะแวดล้อมทางน้ำและสารอาหารที่มีต่อปลาในแม่น้ำโขง
คณะวิทยาศาสตร์
mekong_project@ku.ac.th ปิยะมาศ อุ่ยวัฒนพงศ์
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ fse@ku.ac.th วนันยา ฤทธิสิทธิ์
สุดารัตน์ จันปุย
สิริปรางค์ ไชยภูมิ
ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม ierdc@ku.ac.th สมชาย ธนสินชยกุล
ถนัด ทัศน์จันทร์
สำนักงานกฎหมาย legal@ku.ac.th ณิชารีย์ ชมภูพื้น
อัจฉราวรรณ ฉัตรเวทิน
สถานพยาบาล มก. infirmary@ku.ac.th นงเยาว์ อัศวเลิศแสง
สุดาวดี นิลสวัสดิ์
ภัฏฏ์ วงษ์จินดา
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร aerdi@ku.ac.th จันทร์เพ็ญ พิรุณเกษตร
ปิยฉัตร ช่างเหล็ก
ศราวดี ปานจับ
โครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป iged@ku.ac.th ละมัย กองมนต์
หทัยชนก อินถา
ปนัดดา พรอนันต์รัตน์
วรรณา บุณอินทร์
โครงการการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อป้อนธุรกิจอาหารไทยทั่วโลก thaifoodku@ku.ac.th เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จำเริญกุล
The Fourth Asia Pacific Physiological Forum
ภาควิชาชีววิทยาประมง
appf2005@ku.ac.th นันทวัน เนตรสาน
อนงค์ จีรภัทร์
ชมรมพัฒนาชนบท rdc2520@ku.ac.th กฤตวิทย์ นุ่นชูคัน
สมวรรณ วัฒนกูล
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน kuk@ku.ac.th สุวนีย์ กุลกรินีธรรม
โครงการอนาคตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กองแผนงาน
kuforesight@ku.ac.th เสียงศรี วายะคุน
ภัทรา วณิชชานนท์
คณะสิ่งแวดล้อม environment@ku.ac.th วิรงค์ จันทร
อลงกรณ์ อินทรักษา
พิทักษ์ พุ่มไสว
ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์
apprad@ku.ac.th นฤปวัจก์ เงินวิจิตร
ภัทรียา จินดาวงศ์
นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ fvet@ku.ac.th จักรกฤษณ์ ชำนาญกิจ
บุษบง ดำชื่น
ธาริน พฤกษ์บำรุง
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
libarts@ku.ac.th ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี
ธีรา เอราวัณ
สร้อยขวัญ เสมอพิทักษ์
สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ ockm@ku.ac.th พรรณนภา ศักดิ์สูง
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
ensc@ku.ac.th นันทา ตะวันเย็น
จารนัย พณิชยกุล
จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์
โครงการปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศภาคพิเศษ itkps@ku.ac.th สกาวรัตน์ จงพัฒนากร
โครงการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรนานาชาติ civilinter@ku.ac.th ปิยะ โชติกไกร
อรุณี เรียนดารา
เรียม แผ่พร
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
co-op@ku.ac.th ปิยะพร น้อยราษฎร์
สุพิศชยา สุขก้อน
กัณณิกา ภัทรกุลอมร
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร agr.aec@ku.ac.th สุภาภรณ์ เลิศศิริ
พัชราวดี ศรีบุญเรือง
ปรีดา สามงามยา
ภาควิชาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร์
lit@ku.ac.th วรรณา นาวิกมูล
สรณัฐ ไตลังคะ
จันทวรรณ อนันตประยูร
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์
ma_esp@ku.ac.th ภัทราพร ต๊ะปินตา
ชไมภัค ไม้กลัด
จีฬารัตน์ จ้อยประดิษฐ์
ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
rnd.eto@ku.ac.th นาถ พันธุมนาวิน
ปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล
โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ
macct_ku@ku.ac.th ธำรงศักดิ์ เศวตเลข
พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์
พรพรรณ ดำรงสุขนิวัฒน์
งานคลังและพัสดุ
กองธุรการ(กำแพงแสน)
kpsfin@ku.ac.th สุภัสรา ปิ่นตบแต่ง
ปัณฑรีย์ เชียงกา
กรรณิการ์ นิลกำแหง
ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
info.rdi@ku.ac.th กนกพร พูลประพันธ์
ทิสยา ทิศเสถียร
ภาควิชาสัตวบาล
คณะเกษตร
kuansc@ku.ac.th พรรณวดี โสพรรณรัตน์
ชัยวัฒน์ บุญแก้ววรรณ์
ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
อัจฉรา ขยัน
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ cai@ku.ac.th สายสุดา ศรีอุไร
โครงการหลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิตภาคพิเศษสาขาวิศกรรมการบินและอวกาศ
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
gradaero@ku.ac.th อนุรักษ์ อรรถสิษฐ์
เวชพงศ์ ชุติชูเดช
น้ำอ้อย ชินวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
civil@ku.ac.th ทรงวุฒิ เฮงพระธานี
วีระยุทธ สวนผกา
สาคร ศรีกาฬสินธุ์
การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
annualconference@ku.ac.th ภานุวัฒน์ บุญชัยกมลอากร
พลวัฒน์ ตันหัน
ธัญญ์นัฐดา กุนอก
จรูญศักดิ์ สวนสวรรค์
มัลลิกา เกตุชรารัตน์
หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ archives@ku.ac.th พฎา พุทธสมัย
งานธุรการ
กองบริการการศึกษา
eduserv@ku.ac.th วัชรี ทองทิพย์
วนิดา เสาะด้น
ดวงใจ ชุ่มเชื้อ
สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
kapiadm@ku.ac.th ธนกิจ เฮียงโฮม
จันทร์เพ็ญ กรอบทอง
วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหารการเงิน
คณะบริหารธุรกิจ
mof@ku.ac.th ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล
งานหอพัก กองกิจการนิสิต (กำแพงแสน) sddkps@ku.ac.th ศักดิเดช อุบลสิงห์
ปุณยวีร์ โพธิ์ศรี
สนอง พึ่งนุสนธิ์
องค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินและอวกาศ
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
case@ku.ac.th
ทิพย์วัลย์ หวั่นอินตา
กีรติ แสงแจ่ม
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ aero@ku.ac.th อวยชัย จีระชน
วินัย เพชร์สุข
ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย
คณะเกษตร กำแพงแสน
agrcblab@ku.ac.th
ชลิดา เล็กสมบูรณ์
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเคมีสารสนเทศ
ภาควิชาเคมี
คณะวิทยาศาสตร์
chemiebase@ku.ac.th จักร แสงมา
โครงการปริญญาโทสาขาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเกษตร
devcom@ku.ac.th
จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ์
พนามาศ ตรีวรรณกุล
ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ itc@ku.ac.th ยงเกียรติ เตชะยิ่งยงชัย
ยุกตนันท์ จำปาเทศ
โครงการปริญญาตรีการบัญชี ภาคพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ
basp@ku.ac.th อุษณา ภัทรมนตรี
พรทิพา จังภูเขียว
ชาลี ชูชี
โครงการปริญญาโทส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเกษตร
exae@ku.ac.th พิชัย ทองดีเลิศ
เสถียร แสงแถวทิม
โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน
kuskps@ku.ac.th ณชพงศ์ อุดมศรี
สานิตย์ รัศมี
วสันต์ เดือนแจ้ง
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านผังเมืองและสภาพแวดล้อม ครั้งที่ 7
The 7th International Conference on Urban Planning and Environment(UPE 7)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
upebangkok@ku.ac.th Luke Yeung
ภัทรนันท์ ทักขนนท์
คณิตา พนมสุข
โครงการบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
cpeg@ku.ac.th พิทักษ์ นาคทรงแก้ว
ประนอม ศิริมังคโล
เบญจมาศ ท้วมบำรุง
สุนันทา ช้างทอง
จารุวรรณ กันสัตรู
ชัชชฎา นันโต
สถานีวิจัยดอยปุย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มก.
doipui@ku.ac.th วิสิฐ กิจสมพร
นิตยา พุ่มสุข
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร
สำนักหอสมุด
agkc@ku.ac.th วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล
สุพรรณี หงษ์ทอง
สุราภรณ์ คงผล
สำนักงานตรวจสอบภายใน psd.oia@ku.ac.th อัจฉรา เฮียงโฮม
ชัยวัฒน์ สุทธิวิเศษ
สุชาดา ตันโชติกุล
ภาควิชาปฐพีวิทยา soilscience@ku.ac.th สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร sithipornkridakara@ku.ac.th สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ
ลลิตา น้ำเพชร
นิภา เขื่อนควบ
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ phetchabun@ku.ac.th ประภาส ช้างเหล็ก
คณะวนศาสตร์ info.kuff@ku.ac.th วินัย ดิษฐาน
สุดธิดา ปานมัจฉา
สถานีวิจัยกาญจนบุรี kanvine@ku.ac.th จรัล เห็นพิทักษ์
นวลปรางค์ ไชยตะขบ
นวะรัตน์ พิลาภ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ opd@ku.ac.th นิดา ประพฤติธรรม
สวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกุล
ช่อทิพย์ เวียงสง
พงศนาถ เปรมภิภัสสร
สำนักงานอธิการบดี psdb@ku.ac.th เนตรทราย ยอดพรหม
สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ medicine@ku.ac.th ช้องนาง ชาสิงห์แก้ว
วันวิสาข์ ผาสุขกาย
การประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 24
ภาควิชาโรคพืช
คณะเกษตร
mst24@ku.ac.th เลขา มาโนช
วรรณา นิ่มละออ
นิพนธ์ วิสารทานนท์
กองคลัง finance@ku.ac.th อัญชลี พูลเกษ
อภิญญา ม่วงสีสุก
พัชรา บุญโปร่ง
โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
pdmss@ku.ac.th วิษฐิดา จันทราพรชัย
หทัยรัตน์ ริมคีรี
นพรัตน์ ปราบสงบ
วารสารมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
hum.journal@ku.ac.th ปราณี จงสุจริตธรรม
จันทนา มาลัย
โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ)
คณะสัมคมศาสตร์
fsocba@ku.ac.th สหัทยา พรหมมินทร์
พรทิพย์ ไหลสุวรรณา
สุภาพร หรุ่นสกุล
สาขาชีวเคมี biochem_kukps@ku.ac.th ภัชราพร วงศ์วิทูรยาพร
พุทธพร ส่องศรี
ชัยวัฒน์ วามวรรัตน์
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาด้านพืชศาสตร์
raisuwan@ku.ac.th ณรงชัย บุญศรี
พูนทรัพย์ บุญรำพรรณ
บัณฑิต ชมไชย
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kj_rdi@ku.ac.thสมพร มณีประสพสุข
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ wrtroc@ku.ac.th กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์ มก. kusj@ku.ac.th พิบูลย์ พันธุ
ณัฐพร ฉัตรแถม
รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์
งานวิเทศและประชาสัมพันธ์ iapr@ku.ac.th พงศ์พันธ์ เหลืองวิไล
สุรีย์พร รัช
โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติสองปริญญา agr-iddp@ku.ac.th นริศรา ปั้นทองคำ
ณัชชา มุ่งชัยสงค์
ภาควิชาเคมี paccon2008@ku.ac.th สุภา หารหนองบัว
พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร
พรทิพย์ บุญศรี
โครงการบัณฑิตยุคใหม่ newgrad@ku.ac.th มนัส นิลสวัสดิ์
ดารณี พนมสารนรินทร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน rdi.kps@ku.ac.th วินัย จอมแก้ว
รัศมี พลับจะโปะ
นาฎติยา ชมภูนิตย์
การประชุมนานาชาติ FORTROP II
คณะวนศาสตร์
fortrop2008@ku.ac.th สาพิศ ดิลกสัมพันธ์
สุภัทรา ถึกสถิตย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
bioscience@ku.ac.th สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส
นิตยา บุญเลิศ
รวมสุข สุขมาก
ทองจินดา พิชิตชัย
โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพันธุวิศวกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย
kugeneng@ku.ac.th เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล
ศศิมนัส อุณจักร์
อัญชณี คูเบอร่า
The 16th iapri2008 World Conference on Packaging ครั้งที่ 16
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
iapri2008@ku.ac.th เลอพงศ์ จารุพันธ์
ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
วาณี ชนเห็นชอบ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา satitkaset@ku.ac.th ศศิธร จ่างภากร
อำนาจ รุจิราวรรณ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร agro@ku.ac.th กนิฐพร วังใน
กิตติภพ บุญวาสน์
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ tts@ku.ac.thกรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล
กนกพร เทียมปาน
ลลิดา ศรีไสว
โครงการวารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ kabj@ku.ac.th ธารินี พงศ์สุพัฒน์
พิสินี ภาคกาย
ฐิติศักดิ์ แซ่เตีย
สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร amc@ku.ac.thสุภาภรณ์ ไชยภัฏ
จามีกร ยับสันเทียะ
วิลาวัลย์ กุณนา
โครงการฟื้นฟูอุทยานแห่งชาติแหลมสนหลังภัยสึนามิ tils@ku.ac.th นัฐวุฒิ ทองสินธุ์
กองบริการการศึกษา psd.esd@ku.ac.th พลวัฒน์ ตันหัน
ณัฐพร แซ่คู
โครงการพัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ acc3d@ku.ac.th สุภิญญา ปานดำ
วิรัตน์ ชูแก้ว
ทิพย์รัตน์ แซ่หลี
มัลลิกา โพธิ์ชุ่มชื่น
พรชัยยศ ชำนาญศิลป์
ภาควิชาเคมี kucomptox@ku.ac.th สุภา หารหนองบัว
พรทิพย์ บุญศรี
วราภรณ์ จังธนสมบัติ
ประชุมวิชาการนานาชาติ(ISSAAS International Congress 2008) issaas2008@ku.ac.th ธนู ภิญโญภูมิมินทร์
สุรีพร รัช
กนกวรรณ เล้าอรุณ
ระบบมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ ku-work@ku.ac.th พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
ชัชรัตน์ สีน้ำเงิน
ยุภาพร สุรเวช
ภาควิชาฟิสิกส์ physics@ku.ac.th ศิวาพร สหวัฒน์
สุธารัตน์ โชติกประภัลภ์
ภาลาวัณย์ เกเนสท์
คณะเกษตร agr@ku.ac.th พนามาศ ตรีวรรณกุล
ปิติพงศ์ ร่มเย็น
ปณิศา คีรีรัตน์
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ cai_coop@ku.ac.th สายสุดา ศรีอุไร
กมลศักดิ์ สุระดม
สุพจน์ สุขสมงาม
งานพัสดุ กองคลัง supplies@ku.ac.th สมพิศ ชยันโต
สุรางค์รัตน์ ยอดสุรางค์
ยุพา ปิ่นสลัก
หน่วยการศึกษานานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ iscecon@ku.ac.th สมชาย ตามบุญ
โครงการปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการความขัดแย้ง
คณะสังคมศาสตร์
apcm@ku.ac.th ชุติมน ศรีนวกะตระกูล
สาวิณี ภู่ภูสิทธิ์
การประชุมวิชาการนานาชาติ RSID6 rsid6@ku.ac.th วันชัย ยอดสุดใจ
ทรงพล จารุวิศิษฏ์
วนิดา จรรยา
การประชุมนานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT: SEARCHING FOR NEW PARADIGMS, AGENDAS AND NETWORK. (icontpd)2009
คณะศึกษาศาสตร์
icontpd2009@ku.ac.th เรณุมาศ มาอุ่น
แม้นมาศ ลีลสัตยกุล
สุวรรณา ปรมาพจน์
ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการเทคโนโลยีประหยัดพลังงานเพื่อชุมชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ku-cestec@ku.ac.th นิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง
การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1 nsfc2009@ku.ac.th ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
ปาจรีย์ แน่นหนา
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรเขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ) taipagr@ku.ac.th เอ็จ สโรบล
พรรณวดี โสพรรณรัตน์
มณฑิรา พรับจีน
ระพีพงษ์ พานิวิวรรธน์
อนงค์นุช สาสนรักกิจ
หน่วยบริการสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ fedu.isc@ku.ac.th อินทิรา ศรีคุณ
สัมฤทธิ์ สมใจ
สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ faas@ku.ac.th ภัณฑิรา มงคลจุฬา
ศิริรัตน์ ฉัตรพัฒนวงศ์
วรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ feco.eco@ku.ac.th สุวรีย์ ทรงธรรม
วราภรณ์ ก.ศรีสุวรรณ
เกศศิรินทร์ เลิศไกร
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี sbc.ep@ku.ac.th เบ็ญจมาศ จุฬาโอฬาร
สุรัสวดี อรุณวรากรณ์
สุพรรณิการ์ ผาดงยาง
ฝ่ายการศึกษานานาชาติ สำนักบริหารการศึกษา ku.oip@ku.ac.th กรกนก หวังเบญจพร
แพรทิพย์ มัลลิกะมาลย์
กฤษฎา สมุทรสาคร
คณะบริหารธุรกิจ fbusqa@ku.ac.th อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์
ธีรารัตน์ วรพิเชฐ
พิสินี ภาคกาย
โครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ(สุพรรณบุรี) sbcmba@ku.ac.th อมรรัตน์ เอียดทองใส
อารีย์ สุขโข
จินตนา แก้วเกลี้ยง
กองกิจการนิสิต saku@ku.ac.th วิชาญ วงษ์สังข์
จันทสร นพพิมาน
พูมิชาติ เอียดแก้ว
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ(สปท.) fbusmba@ku.ac.th อนุศร ศิระธนาพันธ์
นิภาวรรณ สิทธิแพทย์
รังสรรค์ เพ็งสว่าง
โครงการความร่วมมือ JSPS-NRCT Core University tsg-rdi@ku.ac.th รัชดา คะดาษ
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ agrhomec@ku.ac.th เสกสิทธิ สันทัดสาร
วลีรัตน์ บรรจงจิตร
Food Innovation Asia Conference 2009 fiac2009@ku.ac.th ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์
อุทัย กลิ่นเกษร
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
กองแผนงาน
psdirmis@ku.ac.th นิติ พิศาภาค
เสียงศรี วายะลุน
กิ่งแก้ว รักษ์ประศาสน์
ภาควิชาจิตวิทยา fsoc.psy@ku.ac.th ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
coe_ku@ku.ac.th วรพร อร่ามรักษ์
ศุภาพร เสียงสูง
กุสุมา สุขประเสริฐ
สถานีวิจัยลพบุรี rdi.lbr@ku.ac.th อำนวยพร ประทุมโพธิ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ifr@ku.ac.th มาลินี บุญขยาย
วรางคณา พันธุมโพธิ
โครงการปริญญาโทสาขาการจัดการวิศวกรรมภาคพิเศษ eminfo@ku.ac.th จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์
อัญชิสา ศรีสะอาด
ลักขิกา รอดพร้อม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก gerd@ku.ac.th สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
ศิริลักษณ์ ศิริสิงห์
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ tmetc3@ku.ac.th วิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์
ปฏิภาณ จุ้ยเจิม
ธนวรรธก์ มีศักดิ์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา edtech@ku.ac.th ณรงค์ สมพงษ์
ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
สาขาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม muepadmin@ku.ac.th ธนภณ พันธเสน
ฐิติวุธ ชัยสวัสดิ์อารี
อุรา ศรีทองคง
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปล์มน้ำมันเพื่ออุตสาหกรรมไบโอดีเซลชุมชนเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ปลูกใหม่ agroptd@ku.ac.th เอ็จ สโรบล
สุดเขตต์ นาคะเสถียร
ธานี ศรีวงศ์ชัย
สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ oalumni@ku.ac.th ศิรประภา พยุงศิลป์
สุพีรพัฒน์ เคือบสูงเนิน
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์การประกอบการ)นานาชาติ eeba@ku.ac.th กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บุญญะศิริ
วัฒนชัย ทองธีรภาพ
โครงการพิเศษหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ phdecon@ku.ac.th สุวรีย์ เจ๊กแช่ม
วรรณพร ฉัตรทอง
รินทร์ลภัส นิธิวัฒน์ชยากร
ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน irre@ku.ac.th รุ่งโรจน์ ระยับพันธุ์
วราวุธ วุฒิวณิชย์
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาเกษตรเขตร้อนภาคพิเศษ tropagr@ku.ac.th ประภา ศรีพิจิตต์
ธานี ศรีวงศ์ชัย
ภาควิชาสหกรณ์ coop_ku@ku.ac.th ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
ศศิวิมล พุ่มเพ็ชร์ล้วน
บุษรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ fsciest@ku.ac.th อรรณพ หอมจันทร์
รุ่งนภา เพ่งพิศ
ทศพล อธิมงคล
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ(ภาคพิเศษ) phd.bus@ku.ac.th อภิญญา ขันนาค
โครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม sfesdp@ku.ac.th ณัฐพร นามเพ็ง
งานทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานบริการวิชาการ
tloku@ku.ac.th ณันท์นภัส อาจหาญ
ปุณนมาส ธรรมรัตน์
เกสนรินทร์ ทองงอก
ประชุมวิชาการนานาชาติ( The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS)) issaas2009@ku.ac.th ธนู ภิญโญภูมิมินทร์
จรีรัตน์ สุดสุข
กนกวรรณ เล้าอรุณ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ edukps@ku.ac.th ทิวากร สอนสงวน
ผจงจิต ม่วงพารา
หัสยา ทองบุญโท
โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนประจำปีการศึกษา 2553 admission.eng@ku.ac.th พีระพงศ์ ตริยเจริญ
เพ็ญสุดา โหมลา
ทวีรัตน์ ญาณฤกษ์
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ vmint@ku.ac.th พิษณุ ตุลยกุล
วชิราภรณ์ แสงหิรัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ vmmiva@ku.ac.th พิษณุ ตุลยกุล
วชิราภรณ์ แสงหิรัญ
ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด บางเขน lib_services@ku.ac.th กิตติยา ขุมทอง
สารภี สีสุข
ดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล
สมใจ ขุนเจริญ
ภาควิชาจุลชีววิทยา microbio@ku.ac.th ชัยวัฒน์ กิตติกูล
เจษฎา โพธิรัตน์
ฆรณี ตุ้ยเติมวงศ์
ฝ่ายบริการ
สำนักหอสมุด กำแพงแสน
lib.kps.service@ku.ac.th มัสยา ฐาปนพันธ์นิติกุล
นภัสมน สดโคกกรวด
ดารุณี วงศ์ศรีทรา
อัจฉรา เฮงสุวรรณ
ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร ifrfqa@ku.ac.th จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร
ภาธิกา เพ่งพินิจ
ศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ
สุนิศา พรรณสันฐาน
หลักสูตรเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง stbe@ku.ac.th ปิยนุช เวทย์วิวรณ์
เวฬุวัน รุ่งกรุด
มัยพิราภา ตุ้มทอง
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม" คณะศึกษาศาสตร์ มก. kp_edu@ku.ac.th ฐาปณีย์ แสงสว่าง
อัญชัญ โทนเดี่ยว
ปิยพร แก้วภิรมย์
คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการดินไม่อิ่มน้ำระดับเอเชียแปซิฟิค ครั้งที่ 5 unsat@ku.ac.th อภินิติ โชติสังกาศ
ศิริลักษณ์ ศิริสิงห์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล mereunion@ku.ac.th ประเวสน์ แบบประเสริฐ
ณัฐศักดิ์ บุญมี
ธเนศ อรุณศรีโสภณ
การประชุมวิชาการนานาชาติทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี2553 inceb2010@ku.ac.th อนงค์นาฏ ศรีวิหค
อุษา สัมมาพันธ์
ศิริกร จันทร์นวล
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน huahin@ku.ac.th คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
วันชาติ ยิบประดิษฐ์
วรรณฤทัย สายหยุด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร aap@ku.ac.th กัณทิมา โอชารส
วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล
ธนกิจ เฮียงโฮม
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน tvrc@ku.ac.th จริงแท้ ศิริพานิช
จุลภาค ค้นวงศ์
อรรัตน์ มงคลพร
ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ
สายใจ จันทร์เพ็ญ
งานประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด libpr@ku.ac.th สิงห์ทอง ครองพงษ์
สุภัทรา นวชินกุล
หทัยรัตน์ ศรีสุภะ
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย aaap2012@ku.ac.th สุภาพร อิสริโยดม
ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา sps.kps@ku.ac.th มณฑนี อุบลสิงห์
พฤษภา ศรีปิ่นเป้า
ทนงศักดิ์ จ้อยร่อย
ภาควิชาเคมี cheminfo@ku.ac.th สมเกียรติ นกบิน
จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี
คชาพร ปัญญานะ
Asian Journal of Food and Agro-Industry ajofai@ku.ac.th วารุณี วารัญญานนท์
ดวงสมร โตเปี้ยว
ภาควิชาพืชสวน
คณะเกษตร บางเขน
hortbk@ku.ac.th เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์
ปริยานุช จุลกะ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ fsciequip_center@ku.ac.th แพรวไพลิน กังวานสุระ
สาธิต ประเสริฐมานะกิจ
พรทิพย์ บุญมหามงคล
ภัสรา นวะบุศย์
โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร(Executive MBA)
คณะบริหารธุรกิจ
exmba@ku.ac.th ณัฐพล พันธุ์ภักดี
ตติยา ขวัญเมือง
ชิดชนก ไกรสูงเนิน
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษภาคพิเศษ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน
sep@ku.ac.th กฤษณะกรณ์ ศรีปิ่นเป้า
ดลนภา การักษ์
จิรายุ ทัพพุ่ม
ฝ่ายทะเบียนและสถิติ
สำนักทะเบียนและประมวลผล
registrar_ku@ku.ac.th รุ่งโรจน์ บุสสา
สนใจ หนูล้อมทรัพย์
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 25 menett25@ku.ac.th สมสุข เตชสมบูรณ์สุข
ศูนย์วิทยาการและเทคโนโลยีด้านไหม smartsilk@ku.ac.th ทิพย์วดี อรรถธรรม
อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์
สมาคม ISSAAS ประจำประเทศไทย issaasthailand@ku.ac.th ธนู ภิญโญภูมิมินทร์
รัชนี ฮงประยูร
กนกวรรณ เล้าอรุณ
ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี faas_rpttc@ku.ac.th วรางคณา จิตตชุ่ม
เพ็ญสินี กิจค้า
พิชญากร พิมพา
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน spth@ku.ac.th กนกนาฏ เปี่ยมสมบูรณ์
นงลักษณ์ วงษ์พรพันธุ์
อัจฉราพร ละอองศรี
โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ emku@ku.ac.th ชนนี พูลสวัสดิ์
วาสนา จันทรภูม
วัลภา โกมลเมฆ
หน่วยวิจัยการบรรจุและการขนส่งผลิตผล pkd@ku.ac.th วาณี ชนเห็นชอบ
ธีรุตม์ ฤทธิสนธิ์
กาญจนา บุญเรือง
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ grad.ie@ku.ac.th นันทชัย กานตานันทะ
จุฑา พิชิตลำเค็ญ
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติโดยการรับตรงปีการศึกษา 2555
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
akudirect@ku.ac.th ณัชชา สวัสดีมูล
อมร หลังดำ
คณะเกษตรภาคอินเตอร์ eng.agr@ku.ac.th บัญชา ชินศรี
ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา
กองธุรการ (กำแพงแสน)
general_kps@ku.ac.th ศิวพร ศรีละออ
อุมากร วิสิฐอุดรการ
ปฏิญญา ชวนชม
รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการ EEBA
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ(หลักสูตรนานาชาติ)ภาคพิเศษ(โครงการ EEBA)
admission.eeba@ku.ac.th กัมปนาท วิจิตรศรีกมล
วรวรรณ ตุ้มมงคล
วัฒนชัย ทองธีรภาพ
งานบริการจัดหางาน กองกิจการนิสิต
jobsa@ku.ac.th นฤพรรณ วัลลิสุพรรณ
พัฒนา ชื่นจิตต์
ชีวธันย์ ปาลกะวงศ์
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สถาบันวิจัยแและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
rdicl@ku.ac.th ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม
กฤตยา เพชรผึ้ง
ฐาปนี ศิริสุรักษ์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา satitkaset@ku.ac.th ศศิธร จ่างภากร
อำนาจ รุจิราวรรณ
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
kuspr@ku.ac.th ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์
สุวิกรม มาประณีต
ณรงค์ชาญ ปานมั่น
ห้องสมุด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา kuslib@ku.ac.th จารี เพชรอาวุธ
สงกรานต์ สว่างศรี
หน่วยสารบรรณ สำนักงานเลขานุการคณะสังคมศาสตร์
eof.soc@ku.ac.th สรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์
คณะเกษตร กำแพงแสน agrkps-inter@ku.ac.th ดวงกมล ด้วงจุมพล
ลลิดา มะศิริ
ธีรนนท์ รัตนดิลก
ภาควิชาสถิติ
statku@ku.ac.th ชุติมา ศิริจันทรา
อำไพ ทองธีรภาพ
วิริญญา ตนพยอม
งานประชาสัมพันธ์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ procs@ku.ac.th ศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์
ฟ้าวลี หงษ์ไทย
เพ็ญพันธุ์ แก้วพิลารมย์
ภาควิชาบัญชี
acct@ku.ac.th คมกฤษณ์ สิงห์ใจ
วิรัญชนา วาหะรักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน engkps@ku.ac.th ธนันชัย ยั่งยืน
สโรช บุญศิริพันธ์
อมรรัตน์ ศรีละออ
โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย ภาคพิเศษ
mfpe@ku.ac.th ณัฐศักดิ์ บุญมี
ภาวิณี อัมพันธ์
เครือมาส แสงจันทร์
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ nru@ku.ac.th พัชราวดี แพรัตกุล
อนงค์ เทศิลปโชติ
ฤทัยชนก กิตติวโรดม
งานการศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน
agr_eduserv@ku.ac.th ลัดดาวัลย์ ปิยะพันธ์
อุทัยวรรณ เจกบุตร
เสาวลักษณ์ เอี่ยมสอาด
สุภัค ถาวรนิติกุล
โครงการเปิดสอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ undergrad_eng@ku.ac.th มณฑล ฐานุตตมวงศ์
น้องนุช กลมกล่อม
ปรียาลักษณ์ เลื่อมสำราญ
ดรุณวรรณ ศุขสุนทร
สุประวีณ์ ภู่ภูสิทธิ์
บัณฑิตวิทยาลัย
fgra@ku.ac.th ภาสพงศ์ จิตตะวนิช
พิษณุ สุวรรณภูมิ
โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) becon@ku.ac.th อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
วิษณุ อรรถวานิช
วรวรรณ ตุ้มมงคล
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ
2013itcc@ku.ac.th ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
พิธาลัย ผู้พัฒน์
อโนทัย ชลชาติภิญโญ
กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ เตชะเมธีกุล
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ncba@ku.ac.th ศศิวิมล มีอำพล
พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์
ฉัตรชัย พ่วงพลับ
โครงงานวิศวกรรมชลประทาน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน
irreproject@ku.ac.th วราวุธ วุฒิวณิชย์
รุ่งโรจน์ ระยับพันธุ์
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ proofreading@ku.ac.th วัฒนา อนันตผล
ปาริชาติ ภูติรัตน์
เพ็ญนภา เรียบร้อย
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
soil_kps@ku.ac.th อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ
นภาพร พันธุ์กมลศิลป์
คณะเกษตร กำแพงแสน
agr.kps@ku.ac.th สุนารี สว่างศรี
ลลิดา มะศิริ
สุภัค ถาวรนิติกุล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
ifr_director@ku.ac.th ธนาทิพย์ สุทธิประภา
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล กำแพงแสน
me_kps@ku.ac.th สุนิสา จ้อยร่อย
สมบูรณ์ พรมชาติ
เอนก ไกรรอด
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์(ภาคพิเศษ)
mfin_bus@ku.ac.th ภัทรกิตติ์ เนตินิยม
ณัฏฐนันท์ รณเรืองฤทธิ์
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
etoku@ku.ac.th วิษณุ สันสน
โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน
voc_etoku@ku.ac.th วิษณุ สันสน
ปรีชา หวังพิทักษ์
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน
hrd_etoku@ku.ac.th วิษณุ สันสน
วิมลวรรณ ไสยมรรคา
งานคลัง สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
finance.rdi@ku.ac.th นวรัตน์ สุวรรณเลิศ
วรรณวิมล ราชอุปนันท์
ศันสนีย์ สุทธิสังทร
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
biochem@ku.ac.th ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ
รับสมัครเข้าศึกษาในระบบรับตรง
admission@ku.ac.th สหัส ภัทรฐิตินันท์
รัชฎาภรณ์ ขอเจริญ
อรุณี พันธุรักษ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
matsci@ku.ac.th เสรี พงศ์พันธุ์ภาณี
จันทิกา ชูโชติรส
รัชดาทิพย์ ปูรณโชติ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุด
libalert@ku.ac.th ศศินพร นาคเกษม
ดลนภา แว่วศรี
อภิยศ เหรียญวิพัฒน์
ชาญณรงค์ เผือกพูลผล
มินิ เอ็มบีเอ มาร์เก็ตติ้ง
minimarket@ku.ac.th ทรงพร หาญสันติ
เชิงชาย วังสตางค์
ภาควิชาอนุรักษวิทยา
conservation@ku.ac.th อลิศรา หวังจิตต์
สีห์สุระ วารีสอาด
ปาริชาด จตุรงค์กร
สำนักงานเลขานุการคณะวนศาสตร์
forest_sec@ku.ac.th ปรเมศวร์ หยวกอิ่ม
ภาควิชานิติศาสตร์
kulaw@ku.ac.th ชีวิน มัลลิกะมาลย์
สรียา กาฬสินธุ์
ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร
kufirst@ku.ac.th ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล
พัชรี ตั้งตระกูล
ปรียชาติ จันทโชติ
ศูนย์ทดสอบทางภาษา
ku_ept@ku.ac.th วัลลภ จันตะเสน
สุพัตรา สุขแสวง
พรศิริ ม่วงสมัย
Food Innovation Asia Conference 2014
fiac2014@ku.ac.th อุทัย กลิ่นเกษร
ดวงสมร นามกระโทก
รุจิมาศ โรจน์สุรางค์
คณะศึกษาศาสตร์
eduoffice@ku.ac.th สุรชัย จิวเจริญสกุล
จารุวรรณ ภู่ช้าง
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ (ภาคพิเศษ)
vnspvettech@ku.ac.th นริศ ปานศรีแก้ว
นันทิดา วังศิริ
มณีวรรณ บุญเชิญ
คณะประมง
fishery-inter@ku.ac.th เมธี แก้วเนิน
วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์
ภูมิสิษฐ์ ชูไกรพินิจ
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด
tdckulib@ku.ac.th เพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์
วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล
อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ
ensp@ku.ac.th ชลลดา อยู่เย็น
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
ifr-trainingservices@ku.ac.th ปรัชสิญา นราฐปนนท์
ชนากานต์ งามรัตนกาญจน์
อัญชนา พงษ์สุวินัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
eng_ku@ku.ac.th สุภาพร คำปลิว
การประชุมวิชาการนานาชาติ Science Educators and Teachers 2015(สำหรับ ติดต่อทั่วไป, ส่งต้นฉบับ, แจ้งผลการพิจารณา)
iset2015@ku.ac.th พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
จีระวรรณ เกษสิงห์
เอกรัตน์ ทานาค
ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง
การประชุมวิชาการนานาชาติ Science Educators and Teachers 2015(สำหรับ ส่งหลักฐานการสมัคร, ลงทะเบียน, ยืนยันการลงทะเบียน)
account_iset2015@ku.ac.th พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ
จีระวรรณ เกษสิงห์
เอกรัตน์ ทานาค
ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง
เอกภูมิ จันทรขันตี
โครงการวิจัยการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
thailocalwisdom@ku.ac.th ณรงค์ สมพงษ์
ณัฐพล รำไพ
ทศพร ดิษฐ์ศิริ
การประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2nd International Conference on Photonics Solutions"
ภาควิชาฟิสิกส์
icps2015@ku.ac.th ณัฐพร ฉัตรแถม
อภิชาติ พัฒนโภครัตนา
ชัชวาล วงศ์ชูสุข
หลักสูตรนานาชาติ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
aiip@ku.ac.th ณัฐกานต์ นิตยพัธน์
จิตศิริ ราชตนะพันธุ์
พิธาลัย ผู้พัฒน์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์(ภาคปกติ)
vetnurse@ku.ac.th ศยามล มามี
ศูนย์ทรัพยากรจุลินทรีย์ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)-ศวท.
mppf@ku.ac.th จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์
forcons@ku.ac.th พสุธา สุนทรห้าว
พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์
สุเทพ จันทร์เขียว
โครงการปริญญาโท สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
safetyxe66@ku.ac.th อรไท ธุษาวัน
กัลยวรรธน์ สิทธิวงศ์
สุกัญญา เหว่าหวา
โครงการประชุม RSID ครั้งที่ 7
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
rsid@ku.ac.th ปิยนุช เวทย์วิวรณ์
ปิยะ โชติกไกร
พลอยเครือ แจ่มวิถีเลิศ
หน่วยสารสนเทศ ภาควิชาพัฒนาผลิตถัณฑ์
pdit@ku.ac.th อนุวัตร แจ้งชัด
เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
หน่วยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
innovation@ku.ac.th อนุวัตร แจ้งชัด
กมลวรรณ แจ้งชัด
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
caras@ku.ac.th สุดารัตน์ แก้วดวงเล็ก
ภาคิไนย ไทยธารา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ)
fstgradinter@ku.ac.th สุดสาย ตรีวานิช
กุลนาถ ทองขาว
สุดาทิพย์ แซ่ตั้น
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
kucouncil@ku.ac.th พัชราวดี แพรัตกุล
สายชล พรมหมื่น
สุปราณี เทียนเล็ก
มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ (ศวท. มก. กพส.)
molku@ku.ac.th จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2558 คณะศึกษาศาสตร์
ert2015@ku.ac.th
account_ert2015@ku.ac.th
สุรชัย จิวเจริญสกุล
ธีรดา รุจิกัณหะ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ir.ai@ku.ac.th กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
ภูทัย บัวคำ
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด
coopshop@ku.ac.th พรรษา ถมยา
วิทยาสารเกษตรศาสตร์สาขาสัมคมศาสตร์
kjsseditoff@ku.ac.th พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร
กัญญารัตน์ สุวรรณทีป
วิทยาสารเกษตรศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์
anreseditoff@ku.ac.th พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษร
กัญญารัตน์ สุวรรณทีป
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
kuer@ku.ac.th เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์
ธนพร ยอดชมยาน
การประชุมทางวิชาการนานาชาติ FORTROP III (FORTROP2017)
fortrop2017@ku.ac.th กอบศักดิ์ วันธงชัย
สุรินทร์ อ้นพรม
โครงการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการวิจัยทางธุรกิจประยุกต์
icabr2016@ku.ac.th นิรันดร ทัพไชย
นุชลออ ศิริบุตร
เดชพล กิ่งปิยะ
เสาสูง มก.
kutower@ku.ac.th สุรัตน์ บัวเลิศ
สโรชา หนูยัง
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
ims@ku.ac.th นิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์
พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา
รุจิเรข เกษมโชติพัฒน์
Siam Physics Congress 2017
spc2017@ku.ac.th วัชรี รัตนสกุลทอง
ณัฐพร ฉัตรแถม
อภิชาติ พัฒนโภครัตนา
จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ
โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
eia@ku.ac.th สมกมล อ่อนไสว
ขนิษฐา จันทัย
คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์บริหารงานหลักสูตรนานาชาติ
ipc_sci@ku.ac.th ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์
ครศร ศรีกุลนาถ
รัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์
โครงการเปิดสอนหลักสูตรวิศวกกรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล(ภาคพิเศษ)
pro-master.me@ku.ac.th อรรถพร วิเศษสินธุ์
พัชร์นันธ์ รุ่งเรืองรองเดช
ประเวสน์ แบบประเสริฐ
กองวิเทศสัมพันธ์
iad@ku.ac.th รัตมา ใช้ไหวพริบ
เทียนทอง วชิรวิชัย
อันธิกา ธรรมเนียม
หลักสูตรปริญญาเอก ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
pd_phd@ku.ac.th สุนทรี สุวรรณสิชณน์
วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
กัญรินทร์ หงส์ไทยธนพร
วารสารของคณะประมง
j.fish.env@ku.ac.th ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่
บุญวดี พราหมณี
ศุภินทรา ภู่เงิน
ภาควิชาจิตวิทยา
psychology@ku.ac.th ธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์
นฤมล เพ็ชรทิพย์
ชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรเขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ)ภาคพิเศษ
bsta.agr@ku.ac.th ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี
พรรณวดี โสพรรณรัตน์
อลิศรา มีนะกนิษฐ
มณฑิรา พรับจีน
ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
mathkps@ku.ac.th เอกชัย สุนทรศิลสังวร
แสงแข สุวรรณสุนทร
รัตนาวดี สาวสวรรค์
ไอที คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
it.engkps@ku.ac.th ปิยวรรณ จันทร์สี
กันต์ธร ศรียา
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
vetmedku.inter@ku.ac.th ธนู ภิญโญภูมิมินทร์
ศุภร ทองยวน
สุปรียนันท์ โสวภาค
รัตติกานต์ คงแจ่ม
โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
bce@ku.ac.th นาตยา สุวรรณสาโรจน์
เบนจมิน เปาะเลาะ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
kurdi_e-payment@ku.ac.th ศุภิสรา เกียรติสันติสุข
สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
ebaa-ku@ku.ac.th กชกร ธรรมโอรส
สรพัฒน์ สิโรราบ
โครงการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเกษตรเขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ)
gradtaip@ku.ac.th ภัศจี คงศีล
เบญจมาภรณ์ ปานรัตน์
มนต์ตา ดุลยาชีวะ
มณฑิรา พรับจีน
โครงการศึกษานานาชาติโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
satitkasetip@ku.ac.th ญาณมน ยาวะประภาษ
ชัญญา บุญรักษ์
ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
hcrd@ku.ac.th สันติ ศรีสวนแตง
อิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย
ชลธิชา แซ่เจ็ง
หน่วยส่งเสริมนวัตกรรมทางสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
seasin@ku.ac.th นฤมล เพ็ชรทิพย์
ยุวดี ศุภางค์วิพุธ
ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ
libtnac@ku.ac.th ถิรนันท์ ดำรงค์สอน
สุราภรณ์ คงผล
วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล
ประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ระดับนานาชาติ 2562
kuvic2019@ku.ac.th อรรถวิทย์ โกวิทวที
มานะกร สุขมาก
สิริรัตน์ นิยม
สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
secretariat_eng@ku.ac.th ภัทรวดี กอบกิจชัยสงค์
นิตยา จูคลองตัน
การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ครั้งที่ 6 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
casuarina2019@ku.ac.th อรชา แซ่ตัน
เทพา ผุดผ่อง
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ(หลักสูตรนานาชาติ)
kitman@ku.ac.th รภัส ศิลป์ศรีกุล
อรุณวรรณ ชัยวิโรจน์
อภิญญา ยันต์มโนมัย
วารสารวิศวกรรมสาร มก. คณะวิศวกรรมศาสตร์
eng_ku_jnl@ku.ac.th วันชัย ยอดสุดใจ
จิตรทัศน์ ฝักเจริญผล
ปานทิพย์ พันธุ์เถาว์
สุทัตตา พาหุมันโต
งานตำแหน่งทางวิชาการ
kuap@ku.ac.th ธานินทร์ คงศิลา
ขวัญฤทัย สีเทียนสุข
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
maritimetechres@ku.ac.th เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช
ศุภวัฒน์ ชัยเกษม
ริสา ฟองสายชล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
librarycsc@ku.ac.th จารุณี ฤทธิดี
ศูนย์ยูนุสธุรกิจเพื่อสังคม คณะบริหารธุรกิจ
yunuscenter@ku.ac.th Geroche Joefrey Buenavidez
กสิณ บุญปาล
ฉัตรชัย พ่วงพลับ
งานทะเบียนและประมวลผล โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
kusregistrar@ku.ac.th ภัทรพร แจ่มใส
ฐิภาพรรณ บุญมี
งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด ฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด
libill@ku.ac.th สมใจ ขุนเจริญ
กิตติยา ขุมทอง
นริศรา คงขำ
สำนักประกันคุณภาพ
qa@ku.ac.th ประวีณ์นุช เกตุแก้ว
นงนาฎ พัวประเสริญ
มณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
mgt@ku.ac.th พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์
ปานิสรา ทิตาทร
ฐานิดา สุดดีพงษ์
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ โครงการตามพระดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
pvtv@ku.ac.th จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์
โครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
คณะบริหารธุรกิจ
macct@ku.ac.th อุษารัตน์ ธีรธร
พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์
ศศิกาญจน์ ฉกามานันท์
ประชุมวิชาการนานาชาติ ครังที่ 17 Internationnal Conference of the IWA Specialist Group on Wetland Systems for Water Pollution
icws2020@ku.ac.th สุธี จรรยาสุทธิวงศ์
ศูนย์การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
คณะบริหารธุรกิจ
touristcenter@ku.ac.th นิรันดร ทัพไชย
รุจิดา ธารารักษ์
จันทร์จิรา พร้อมพงษ์เจริญ
ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมการเงินในการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นในประเทศไทยและเวียดนาม
คณะบริหารธุรกิจ
touristconference@ku.ac.th นิรันดร ทัพไชย
ณัฐนันนท์ สมประสงค์
Qi ZHAO
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
sisku@ku.ac.th ลิลลี่ กาวีต๊ะ
มณฑล ฐานุตตมวงศ์
ปนัดดา พรอนันต์รัตน์
คณะกรรมการบริการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของคณะสิ่งแวดล้อม
envis@ku.ac.th อลงกรณ์ อินทรักษา
ชาลิสา วีสมหมาย
ปวีร์ คล่องเวสสะ
สุธี จรรยาสุทธิวงศ์
ธัญภัสสร์ ทองเย็น
กองบริหารกิจการนิสิต
kps.student_affairs@ku.ac.th อวสร ภิรมยาภรณ์
ศิริพร มงคลรัตนาศิริ
บังอร บรรณจิรกุล
ศูนย์บูรณาการทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
bicms@ku.ac.th กมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์
วรภิณญ์ ยิ้มสอาด
บงกช ชัยเชาวรินทร์
คณะทำงานวารสาร คณะวิทยาการจัดการ
jmsku@ku.ac.th สิทธิกานต์ เบ็ญจสุพัฒนนันท์
ชวณัฐ ปัญญาสิม
รัตติยาภรณ์ ตันสุวรรณ์
งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
sci.edu@ku.ac.th บงกช วัดเมือง
กฤษณะ อ่วมทอง
นวรัตน์ สามารถ
ชนินทร โสรถาวร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
csclib@ku.ac.th จารุณี ฤทธิดี
สำนักงานเลขานุการ คณะสิ่งแวดล้อม
envi@ku.ac.th เสาวลักษณ์ บัวจันทร์
กฤษณะ อ่วมทอง
กอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม
สุภาภรณ์ แซ่ลิ้ม
สำนักงานบริการวิชาการ
oas@ku.ac.th ณันท์นภัส อาจหาญ
สมฤทัย พันธบุตร
ลาภมณี รักแจ้ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
saraban-kapi@ku.ac.th สุภัญญ์ณา เกิดแก้ว
นภา มารมย์
กัณทิมา โอชารส
งานประสาน ติดตามและประเมินผล
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kuc.mon@ku.ac.th สุขวิมล ช่างชำนิ
ชานิสรา หอมหยก
สุชาดา พุฒตาล
ห้องปฏิบัติการวนผลิตภัณฑ์
lab.forprod@ku.ac.th บรรเจิด ศรีโปฎก
สุพรรณี ชื่นฉ่ำ
ธีรัตว์ อาจสำอางค์
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ
atrc@ku.ac.th ใจทิพย์ จาดขำ
ปานรัฐ รัศมีโกเมน
รชนีกร จรดล
งานประชาสัมพันธ์ มก.
prkuweb@ku.ac.th พรทิพย์ ภู่แพ
งานสารบรรณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
eto-saraban@ku.ac.th สุพรรษา รื่นกระวี
วัชรินทร์ ปัญจเทพ
วิภา นกแก้ว
ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป สำนักบริหารการศึกษา
regge@ku.ac.th ยลรวิวรร วิบูรณวงศ์
จารุณี สอนน้อย
มนันยา ซื่อตรง
ธีรยุทธ์ พลายกวม
พรนภา โรจนะวิจิตร


ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักบริการคอมพิวเตอร์
ปรับปรุงล่าสุด 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:20 น.