🔖 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขยายช่องสัญญาณเครือข่ายเป็น 34 Gbpsในการเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต

📍 โดยผ่านเครือข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ขนาด 20 Gbps และเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (Thaisarn) ด้วยช่องสัญญาณ ขนาด 1 Gbps
และผ่านเครือข่ายเช่าจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอกชน อีกจำนวน 2 เส้นทาง ขนาด 10 Gbps และ 3 Gbps รวมเป็น 34 Gbps ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป