คณะผู้บริหาร

ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ.2518    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๐ อีเมล. yuen@ku.ac.th
รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
๐ ประวัติการศึกษา:    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ อีเมล. nguan@ku.ac.th
ผศ.ดร.สมนึก คีรีโต
๐ ประวัติการศึกษา:    Ph.D. (Computer Science)     University of Southwestern Louisiana, USA
๐ อีเมล. sk@ku.ac.th
ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ.2547    Ph.D.(Management of Technology)     Asian Institute of Technology,Thailand
๐ อีเมล. snp@ku.ac.th
รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ผศ.ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ.2547    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๐ อีเมล. plw@ku.ac.th
ผศ.ดร.อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ.2547     Ph.D. (Engineering)     The University of Melbourne, Australia
๐ อีเมล. fengstp@ku.ac.th
รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
๐ ประวัติการศึกษา:  Ph.D.(Educational Leadership and Policy Studies)     Loyola University of Chicago, USA
๐ อีเมล. sk@ku.ac.th
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
นางศศิธร พูนเพิ่มสิริ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ.2545    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ อีเมล. sasitorn@ku.ac.th
นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ.2542    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)     มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีเมล. cpcpjk@ku.ac.th
นางสาวศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ.2556    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ อีเมล. cpcsya@ku.ac.th
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ.2540    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ อีเมล. chidchanok.s@ku.ac.th