Category: ประชาสัมพันธ์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

วันและเวลาทำการ สำนักงาน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.(เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหาไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ cisco webex ได้จากภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Helpdesk
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-43 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 64 เวลา 8.30-16.30 น. (ไม่ปิดพักเที่ยง)

วันและเวลาทำการ สำนักงาน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.(เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ – ปิดพักเที่ยง 12.00-13.00 น. / ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประกาศให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติ 😷

ช่องทางการติดต่อ
👉 FB Inbox: m.me/ocs.ku
📧 อีเมล helpdesk@ku.ac.th
🌐 เว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/ หรือแจ้งปัญหา สอบถามการใช้งาน ได้ที่ https://itsupport.ku.ac.th/
☎️ โทรศัพท์ 025620951-6 ต่อ 622541-3

เลื่อนการเปิด KUWIN แบบ Login อัตโนมัติ (Auto Login) “พร้อมกันทุกวิทยาเขต” วันพฤหัสบดีที่ 22 เม.ย. 2564

Login อัตโนมัติ (Auto Login) หมายถึง ไม่ต้อง Login ที่หน้าเว็บไซต์ https://login.ku.ac.th ก็สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ แต่ยังคงบันทึกจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

การให้บริการระบบประชุมออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้เชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้งาน KU-Google (accounts@ku.th) เข้ากับระบบการประชุมออนไลน์ WebEx เรียบร้อยแล้ว