Category: ประชาสัมพันธ์

🎉 แจ้งข้อมูลในการรับใบประกาศนียบัตรสำหรับนิสิตที่สอบผ่านโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล 🎊

แจ้งข้อมูลในการรับใบประกาศนียบัตรสำหรับนิสิตที่สอบผ่านโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล

🔖 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขยายช่องสัญญาณเครือข่ายเป็น 34 Gbpsในการเชื่อมกับอินเทอร์เน็ต

📍 โดยผ่านเครือข่ายของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ขนาด 20 Gbps และเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (Thaisarn) ด้วยช่องสัญญาณ ขนาด 1 Gbpsและผ่านเครือข่ายเช่าจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอกชน อีกจำนวน 2 เส้นทาง ขนาด