Category: จัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เครือข่ายสมรรถนะสูงสำหรับการคำนวณทางควอนตัม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเดินสายระบบเครือข่าย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องประมวลผลแบบจำลองการจัดการในงานโครงสร้างพื้นฐาน กำแพงแสน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เครือข่ายสมรรถนะสูงสำหรับการคำนวณทางควอนตัม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศผลการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศผลการจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบไม่รวมอะไหล่ ประจำปี 2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาเดินสายระบบเครือข่าย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)