🎉 แจ้งข้อมูลในการรับใบประกาศนียบัตรสำหรับนิสิตที่สอบผ่านโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล 🎊

🔖 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดโครงการทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัลสำหรับนิสิตมก. ชั้นปีที่ 3-4 จำนวน 5 รอบ ตั้งแต่วันที่ 21-22 ส.ค. และ 18 ก.ย. 62

📄 ขณะนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ (สคช.) ได้จัดทำใบประกาศฯ และจัดส่งใบประกาศฯ ของนิสิตที่ผ่านการทดสอบมายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว

📌 นิสิตสามารถติดต่อรับใบประกาศฯ ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 7 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค.- 30 ม.ค. 63)

รายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะด้านดิจิทัล