ลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศโดยการเปลี่ยนรหัสผ่าน สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต

ตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบเนื่องจากการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ที่มีความพยายามคุกคามจากภายนอกมากขึ้น จึงต้องกำหนดให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกคน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าทุกบัญชีมีผู้รับผิดชอบและใช้งานจริง และลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยจากการแฝงใช้บัญชีผู้ใช้งานจากผู้ไม่หวังดี จึงขอให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.00 น. หากพ้นกำหนดของระยะเวลาดังกล่าวท่านจะไม่สามารถเข้าใช้บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ และหากผู้ใช้ไม่ได้ดำเนินการใดๆ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 23.00 น. ระบบจะดำเนินการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน ผลกระทบหลังจากเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วผู้ใช้งานต้อง Sign in ระบบสารสนเทศใหม่ โดยมีกรอบเวลาดำเนินการ ดังนี้

กรอบเวลา การดำเนินการ
4 ต.ค.- 8 พ.ย. 64 เวลา 23.00 น.   ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองที่เว็บไซต์
https://accounts.ku.ac.th  
สามารถศึกษา คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน
ได้จาก https://bit.ly/3ih3Qny  
ตั้งแต่ 9 พ.ย. 64บัญชีผู้ใช้ที่ไม่เปลี่ยนรหัสผ่าน ไม่สามารถใช้บริการสารสนเทศต่างๆ ได้
เช่น KUWIN, KU-Office365, KU-Google เป็นต้น  
9 – 20 พ.ย 64   อนุญาตให้ผู้ใช้งานที่ยังไม่เปลี่ยนรหัสผ่านและถูกปิดกั้นการใช้งานระบบสารสนเทศ สามารถดำเนินการเปิดการใช้งานระบบสารสนเทศ ด้วยตนเองได้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
1. ผู้ใช้งานที่เคยตั้ง Recovery email ไว้ก่อนหน้า สามารถเปิดการใช้งานบัญชีด้วยตนเอง ผ่านระบบ https://accounts.ku.ac.th
เลือกเมนูลืมรหัสผ่าน (Forgotten Password)
คลิกเมนู “Email Verification”
สามารถศึกษาคู่มือได้จาก https://bit.ly/2Y7mt6B
2. ผู้ใช้งานที่ไม่มีการตั้ง Recovery email ไว้ก่อนหน้าสามารถเปิดการใช้งานบัญชีด้วยตนเอง
ผ่านระบบ https://accounts.ku.ac.th โดยไม่ต้อง Login
เลือกเมนู “KU Change Password STAFF ONLY” สามารถศึกษาคู่มือได้จาก https://bit.ly/3opiuwK
3. ติดต่อ งาน Helpdesk โทร. 622541 – 3
อีเมล helpdesk@ku.ac.th
หรือสำนักงานวิทยาเขตทุกวิทยาเขตเพื่อขอยืนยันตัวตนใหม่  
20 พ.ย. 64
เวลา 23.00 น.
ระบบจะทำการยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานที่ไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้น    

บัญชีผู้ใช้งานที่ไม่มีการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือ เปิดการใช้งานระบบสารสนเทศอีกครั้ง ระบบจะทำการยกเลิก ผู้ใช้งานสามารถติดต่อ Helpdesk email: helpdesk@ku.ac.th หรือ สำนักงานวิทยาเขตทุกวิทยาเขตเพื่อขอยืนยันตัวตนใหม่ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 มิฉะนั้นบัญชีผู้ใช้งานจะถูกยกเลิกการใช้งานแบบถาวร และระบบจะดำเนินการทำลายข้อมูลโดยการลบทิ้งทั้งหมดไม่สามารถเรียกกลับคืนได้อีกต่อไป

หมายเหตุ : สำหรับบัญชีผู้ใช้ที่เคยเปลี่ยนรหัสผ่าน ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 64 ต้องขอรบกวนดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมด