ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ KITS จำนวน 164 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 5 เดือน