ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารโครงการวิจัย ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)