ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เดือน