กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาป้องกัน Firewall จำนวน 1 ระบบ