กำหนดเผยแพร่รับฟังความคิดเห็น โครงการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน Cyber security ระหว่าง 10-15 กันยายน 2563