กำหนดเผยแพร่รับฟังความคิดเห็น โครงการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบริหารพิรุณปัญญา ระยะที่ 2 วันที่ 11-16 กันยายน 2563