ประกวดราคา การซื้อพัฒนาระบบข้อมูลแบบเปิดเพื่อการวิเคราะห์และตัดสินใจ ระยะที่ 1