โครงการประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์เครือข่ายสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ระหว่าง 4-7 มกราคม 2564