ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้างทำความสะอาด

เอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาด

ตารางราคากลางจ้างทำความสะอาด

ขอบเขตของงาน (TOR) จ้างทำความสะอาด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ สำนักบริการคอมพิวเตอร์
โทร. 0-2562-0951-6 ต่อ 622517 วันและเวลาราชการ
(จ-ศ ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น.)