กำหนดเผยแพร่รับฟังความคิดเห็น โครงการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่าย