ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ตามระเบียบของสำนักงาน ก.พ. ดังนี้

http://ocsnews.chanwanich.com/…/OCS_016501_20220614_1.pdf

📌 ผู้เข้าสอบต้องเตรียมบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และมีหมายเลขบัตรประจำตัว 13 หลัก หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเท่านั้น มาใช้สำหรับลงทะเบียนเข้าสอบ

📌 ผู้เข้าสอบต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองพื้นฐานก่อนเข้าอาคารสอบ (หากมีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ทางศูนย์สอบจะมีห้องสอบเฉพาะให้ท่าน)

📌 การตรวจคัดกรอง ATK ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.พ. และมาตรการภาครัฐ โดยศูนย์สอบไม่มีข้อกำหนดในการตรวจคัดกรอง ATK ก่อนเข้าสอบ แต่ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 หรือมีอาการบ่งชี้หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือมีความเสี่ยงสูง กรุณาพิจารณาความเหมาะสมในการเข้าสอบ และหากผู้ติดเชื่อมีความประสงค์จะเข้าสอบต้องนำภาพหลักฐาน ATK หรือเอกสาร RT-PCR การติดเชื้อมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าอาคาร เพื่อศูนย์สอบจะจัดเตรียมห้องสอบเฉพาะให้ท่าน

📌 ผู้เข้าสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องสอบและบริเวณอาคาร

📌 ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม ไม่อนุญาตให้พระภิกษุ สามเณร เข้าสอบ

📌 จุดลงทะเบียน เวลาทำการ 11.00 – 13.50 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

📌 จุดรับฝากของ เวลาทำการ 10.00 – 17.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

📌 ผู้เข้าสอบสามารถขึ้นอาคารสอบได้ในเวลา 12.50 น. และเริ่มเข้าห้องสอบได้ในเวลา 13.00 น.

📌 ผู้เข้าสอบเริ่มสอบเวลา 13.30 น. และไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป