KU Work & Learn from Home

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนของคณะหรืออาจารย์ผู้สอนให้พิจารณาปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับนิสิตตามความเหมาะสม เช่น จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ หรือ การมอบหมายงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีการเข้าชั้นเรียน เพื่อลดการชุมนุมรวมกลุ่มของนิสิตแล้ว สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้จัดเตรียมเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการเรียนการสอน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดพื้นที่สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับนิสิตที่ขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์

เปิดให้บริการห้องศึกษากลุ่มย่อย และเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (KITS)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเวลาเปิดทำการจุดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเวลาเปิดทำการจุดให้บริการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 เปิดให้บริการจุดบริการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มี.ค. 63 จ.-ศ. เวลา 8.30-16.30 น. และปิดให้บริการนอกเวลาราชการ (จ.-ศ. เวลา 16.30-20.30 น. และ ส. เวลา 8.30-16.30 น.)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดเตรียมแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประชุม ในช่วงการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดเตรียมแนวทางการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประชุม ในช่วงการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)