แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ของบริษัท Google [นโยบายดังกล่าวมีผล เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565]

👉 ตามที่บริษัท Google ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริการจาก G Suite for Education เป็น Google Workspace for Education และได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จากแบบไม่จำกัดพื้นที่การใช้งาน (Unlimited) เป็นแบบ Pooled Storage ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้งาน ที่ใช้บริการ KU Google ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

✅ เพื่อให้การปรับเปลี่ยนการให้บริการของ KU Google เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของบริษัท Google และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้ใช้งาน KU Google ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้บัญชี account@ku.th ทุกท่าน ให้ทำการโอนย้ายข้อมูลออกจากระบบ KU Google โดยต้องปรับลดขนาดการใช้งาน Google Drive และบริการอื่นๆ ภายใต้การให้บริการจากบริษัท Google ของท่านให้เหลือพื้นที่ท่านละไม่เกิน 15GB โดยนโยบายการให้บริการของบริษัท Google ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

📌 อ้างอิง https://support.google.com/a/answer/10403871?hl=en