เลื่อนการเปิด KUWIN แบบ Login อัตโนมัติ (Auto Login) “พร้อมกันทุกวิทยาเขต” วันพฤหัสบดีที่ 22 เม.ย. 2564

👉 Login อัตโนมัติ (Auto Login) หมายถึง ไม่ต้อง Login ที่หน้าเว็บไซต์ https://login.ku.ac.th ก็สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ แต่ยังคงบันทึกจราจรคอมพิวเตอร์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

✅ ข้อดีของ KUWIN แบบ Auto Login คือ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่ายไม่ต้องลงทะเบียน MAC Address, การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่จำกัดจำนวนอุปกรณ์, ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ Login เพื่อออกอินเทอร์เน็ต (ทั้งนี้ ขึ้นกับการรองรับของอุปกรณ์ด้วย หากอุปกรณ์ไม่รองรับอาจจะต้องกดชื่อสัญญาณเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายและกด Login ที่สัญญาณ อีกครั้งโดยไม่ต้องผ่านหน้าเว็บ Login)