สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ม.ค. 64 เป็นต้นไป จนกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะประกาศให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติ 😷

⛔️ KITS – ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องศึกษากลุ่มย่อย ปิดให้บริการ

✅ HELPDESK เปิดให้บริการ ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. (ปิดพักเที่ยง)

💻 หากนิสิตไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียน สำนักบริการคอมพิวเตอร์มีเครื่องโน้ตบุ๊กให้นิสิตยืมใช้ 2 สัปดาห/ครั้ง (ยืมต่อได้หากไม่มีคิว) **ทั้งนี้กรุณาเตรียมสำเนาบัตรนิสิตเพื่อเป็นหลักฐานในการยืมเครื่อง

📌 หมายเหตุ : ช่องทางการติดต่อ 👉 FB Inbox: m.me/ocs.ku 📧 ส่งอีเมลหาเราได้ที่ helpdesk@ku.ac.th 🌐 ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/ หรือแจ้งปัญหา สอบถามการใช้งาน ได้ที่ https://itsupport.ku.ac.th/ ☎️ โทรศัพท์ 025620951-6 ต่อ 622541-3