การยืนยันตนเพื่อขอ User กับ password นนทรี

📋 นิสิตต้องกรอกประวัติให้เรียบร้อยก่อน
ขั้นตอนการยืนยันตัวตน ต้องทำทุกขั้นตอนให้ครบ ยืนยัน -> ตั้งรหัสผ่าน -> ใส่คำถามคำตอบกู้คืน และ รหัสผ่านสำหรับกู้คืน

1. ไปที่ https://accounts.ku.ac.th กดปุ่มยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล 
ใส่ข้อมูลต่อไปนี้ รหัสนิสิต เช่น 6200000000 ,เลขบัตรประชาชน , นามสกุลภาษาอังกฤษ (ต้องสะกดให้ตรงกับฐานข้อมูลมิฉะนั้นจะไม่พบข้อมูล) 
, เลือก Person Type เป็น Student

2. กำหนดรหัสผ่าน 2 ครั้ง ให้ตรงกัน รหัสผ่านต้องประกอบด้วยตัวเลข ตัวอักษร และอักขระพิเศษ 
ความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร และไม่เกิน 16 ตัวอักษร

3. ตั้งคำถามคำตอบกันลืม และ รหัสผ่านสำหรับกู้คืน

4. จากนั้นจะได้ User กับ Password นนทรี คือ
User สำหรับ ปริญาตรี ขึ้นต้นด้วย b ตามด้วยรหัสนิสิต
User สำหรับ บัณฑิตศึกษา ขึ้นต้นด้วย g ตามด้วยรหัสนิสิต