Category Archives: ข่าวประกาศ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่าย

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการเครือข่ายนนทรี ในวันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 60 และ วันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค. 60 เวลา 17.00 – 22.30 น.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทำการทั้งสำนักงานและจุดบริการ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปิดทำการทั้งสำนักงานและจุดบริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 และวันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 60 (สัมมนาบุคลากรประจำปี) และเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 20-25 พ.ย. 60

ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งกำหนดปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่าย (อินเทอร์เน็ต) ของมหาวิทยาลัยได้ในบางช่วงเวลา

แจ้งกำหนดการปิดระบบเครือข่ายเพื่อบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า

กำหนดการปิดระบบเครือข่ายเพื่อบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าของอุปกรณ์เครือข่าย ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ซึ่งส่งผลให้หน่วยงาน/อาคาร ดังต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้