Category Archives: ข่าวประกาศ

FAQ Certificate การเตรียมความพร้อม

ตามที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ได้ทำบันทึกแจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ในมหาวิทยาลัยให้เป็น https นั้น สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดทำ FAQ Certificate เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเทศสัมพันธ์ระยะที่2 จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายนนทรี

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายนนทรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00-22.00 น. โดยจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายทั้งแบบมีสายและไร้สายได้ในช่วงเวลาดำเนินการ

ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

ขยายเวลาประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 14 – 27 พ.ค. 2561