Category Archives: ข่าวประกาศ

แจ้งกำหนดการปิดระบบเครือข่ายเพื่อบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า

กำหนดการปิดระบบเครือข่ายเพื่อบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าของอุปกรณ์เครือข่าย ในวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-16.30 น. ซึ่งส่งผลให้หน่วยงาน/อาคาร ดังต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายได้

ประกาศมก. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

ขอแจ้งปิดระบบฐานข้อมูลนิสิตและบุคลากร

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งกำหนดปิดระบบฐานข้อมูลนิสิตและบุคลากร (โอราเคิล) เพื่อปรับปรุงค่าคอนฟิกของระบบในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 12.00-13.00 น. โดยระบบที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลโอราเคิลจะไม่สามารถใช้งานได้

ประกาศมก. เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 8 KVA

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 8 KVA จำนวน 4 เครื่อง กำหนดยื่นซองวันที่ 6-17 ก.ค. 2560 เวลา 8.30-16.30 น.

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2560 ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บสารสนเทศนิสิต โดยนิสิตจะต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา