Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาให้บริการลานอเนกประสงค์ชั้น 1 (ช่วงสอบปลายภาค)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้บริการลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นจุดอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนก่อนสอบ ตั้งแต่เวลา 05.00-24.00 น.

แจ้งผู้ใช้งานภายนอกปรับการตั้งค่าเชื่อมต่อเครือข่าย eduroam ใหม่

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุง certificate ของเครือข่าย eduroam ใหม่ จึงขอให้ผู้ใช้งานภายนอกที่มาใช้งานเครือข่าย eduroam ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรับการตั้งค่าใหม่

ขอเชิญผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “Data Science สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1″

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอเชิญผู้บริหารและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “Data Science สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1″ (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ในวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก.

กำหนดการประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดประเมินการเรียนการสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 30 เม.ย.-6 พ.ค. 2561 

ขอเชิญบุคลากรมก. เข้าร่วมงานสัมมนา IT Workshop

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ร่วมกับ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมงานสัมมนา IT Workshop ครั้งที่ 1  หัวข้อ การศึกษาไทยกับเทคโนโลยี 4.0  ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561