Category Archives: ข่าว/กิจกรรม

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเทศสัมพันธ์ระยะที่2 จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ