Category Archives: ข่าว/กิจกรรม

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2562 – วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานของศูนย์ข้อมูล Data center จำนวน 6 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานของศูนย์ข้อมูล Data center จำนวน 6 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2562 – วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายนนทรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายนนทรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม 2562 – วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2562 – วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.