KU Mobile Applications

แอพลิเคชั่นสำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. พร้อมดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS และ Android More »

บริการดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์

เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย ส่งเสริมให้ใช้งานโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง อาทิ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัส More »

ระบบยืนยันตัวบุคคลและบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้งานสามารถขอมีบัญชี บริหารจัดการรหัสผ่าน และตั้งค่าอีเมลสำรองผ่านระบบ More »

 

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผู้ประกอบการ โครงการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม 2562 – วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รายการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 รายการ

ประกาศสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนา KU website ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพัฒนา KU website ใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านค้า ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ร้านค้า ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ประกาศ มก. การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 408 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด

ประกาศ มก. การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 408 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด