พิธีลงนามความร่วมมือศูนย์สำรองข้อมูลระหว่างมก.กับสภากาชาดไทย

ธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งโครงการศูนย์สำรองข้อมูล กรณีภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสภากาชาดไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย กับ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แทนลงนามระหว่างสองสถาบัน

2

ในการนี้  รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน

กำหนดการ:

  • 10.00 น.          ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
  • 10.15 น.           พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสภากาชาดไทย

- รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ
- ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
- แลกเปลี่ยนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
- ประชุมหารือเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงฯ