กำหนดการบันทึกประวัตินิสิตใหม่และลงทะเบียนขอมีบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการบันทึกประวัตินิสิตใหม่และลงทะเบียนขอมีบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยสำหรับนิสิตใหม่ (KU77 บางเขน และกำแพงแสน) ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ค. 2560 โดยนิสิตใหม่จะต้องบันทึกข้อมูลประวัตินิสิตให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงจะสามารถลงทะเบียนขอมีบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยได้ รายละเอียด ดังนี้

FB-NewKU77

กำหนดการของแต่ละวิทยาเขต

  • บางเขนและกำแพงแสน: 1-10 ก.ค. 2560
  • เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร: 10-23 ก.ค. 60
  • ศรีราชา: 14-20 ก.ค. 60

โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดให้มีคู่มือและ Q&A ของระบบไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตแล้ว คู่มือการลงทะเบียนขอมีบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย | Q&A ระบบบันทึกประวัตินิสิตใหม่ | คู่มือระบบบันทึกประวัตินิสิตใหม่