ศูนย์ให้คำปรึกษา รับแจ้งและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (HELPDESK)

บริการให้คำปรึกษา รับแจ้ง และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางเทคนิค ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  • ผ่านจุดบริการ Counter Services ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
  • ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2562-0951-6 ต่อ 622541-3
  • ผ่านอีเมล. helpdesk@ku.ac.th

it-support

  • บริการรับแจ้งปัญหาและประสานงานเบื้องต้นทางเทคนิค
  • บริการเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี อาทิ การขอบัญชีผู้ใช้ และการเปลี่ยนรหัสผ่าน
  • บริการรับจองห้องศึกษากลุ่มย่อย

ชั้น 2 (Counter Services) อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-20.30 น. (ไม่ปิดให้บริการเวลาพักกลางวัน)
วันเสาร์ เวลา 8.30-16.30 น. (ปิดให้บริการเวลาพักกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.)
ปิดให้บริการวันอาทิตย์และตามวันหยุดราชการ