คำถามเกี่ยวกับ: บริการวิชาการและฝึกอบรม

คำถามเกี่ยวกับ: บริการวิชาการและฝึกอบรม

ถาม: หากต้องการทราบข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ต้องทำอย่างไร
ตอบ: นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. และบุคคลทั่วไปที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จาก 3 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์งานฝึกอบรม ฝ่ายบริการและฝึกอบรม สบค. ที่เว็บ http://training.ku.ac.th ทางเฟสบุ๊ก ที่เว็บ http://www.facebook.com/ocstraining และทางบอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักฯ ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ถาม: หากต้องการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ: ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ 2 ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์ ในรูปแบบออนไลน์ และทางโทรสาร โดยกรอกแบบฟอร์มการสมัครและส่งมายังสำนักฯ

ถาม: เป็นนิสิต อาจารย์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถเข้ารับการฝึกอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
ตอบ: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โดยงานฝึกอบรม ดำเนินการจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม แบบไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมก. เป็นประจำทุกปี โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไซต์ และตรวจสอบหลักสูตรที่ระบุว่าไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพเรียนการสอนของประชาคมมก.

ถาม: หากต้องการจองห้องฝึกอบรม ต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีบริการให้เช่าห้องฝึกอบรมเพื่อใช้ในการจัดประชุม อบรม และสัมมนา สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในมก. และภายนอกมก. โดยมีค่าใช้จ่ายและรายละเอียดห้องหลายรูปแบบ คลิ๊ก

ถาม: หลักสูตรฝึกอบรมของสำนักฯ มีหัวข้อเกี่ยวกับอะไรบ้าง
ตอบ: สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มีหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเว็บไซต์ การออกแบบกราฟิก และโปรแกรมพื้นฐานทั่วไป

ถาม: สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้รับในการฝึกอบรมมีอะไรบ้าง
ตอบ: ผู้เข้ารับการอบรม จะมีอาหารและเครื่อมดื่มบริการครบครัน รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร


ถาม: หากต้องการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย จะต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ: การเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายจะให้บริการสำหรับชั่วโมงการเรียนการสอนที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ โดยสามารถประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านอื่น ๆ ได้ อาทิ การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย การสัมภาษณ์ทางไกลผ่านเครือข่าย และการถ่ายทอดสดทางไกลผ่านเครือข่าย โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอใช้งาน สามารถจัดทำหนังสือบันทึกข้อความเพื่อขอใช้งานมายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ คลิ๊ก