คำถามเกี่ยวกับ: บริการมัลติมีเดีย

คำถามเกี่ยวกับ: บริการมัลติมีเดีย

ถาม: หากต้องการใช้บริการถ่ายภาพติดบัตร ต้องทำอย่างไร
ตอบ: นิสิต อาจารย์ บุคลากรมก. และบุคคลทั่วไป สามารถใช้บริการถ่ายภาพติดบัตรได้ที่ Counter Services ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.(ปิดพักเที่ยง)

ถาม: หากต้องการรับชมถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถรับชมได้จากที่ใด
ตอบ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบริการถ่ายทอดสดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิ การประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ งานประชุมวิชาการประจำปี ผ่านเว็บตามตารางเวลาและกิจกรรม รวมถึงสามารถรับชมย้อนหลังได้ ที่เว็บ http://live.ku.ac.th/