ฝ่ายบริการสารสนเทศ

ITS_division

ฝ่ายบริการสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศ ประกอบด้วยงานสนับสนุนแก้ไขปัญหา งานบริการคอมพิวเตอร์ และงานบริการนิสิตด้านสารสนเทศ รวมถึงงานอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์มอบหมาย โดยกำหนดให้มีบุคลากรรับผิดชอบ (http://its.ocs.ku.ac.th/) ดังนี้


นางสาวสมใจ บรรเทากุล
หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ และหัวหน้างานสนับสนุนแก้ไขปัญหา (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2534          วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)          วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622986          อีเมล. somjai@ku.ac.th
นางสาวรัชดาภรณ์ ยอดเศรณี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2551          บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)          มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622540-43          อีเมล. cpcrdp@ku.ac.th
นายปฏิพล ศุภวาทิน
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2552          บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)          มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622541-44          อีเมล. cpcpps@ku.ac.th
นายเอกรินทร์  มุ้ยศาสตรา
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2560          ปริญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์กราฟฟิค)          วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622541-44          อีเมล. cpcarmu@ku.ac.th
นายเตชินทร์ ลำลองรัตน์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2554          ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)         สันติราษฎร์บริหารธุรกิจ
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622546, 622941          อีเมล. cpctcl@ku.ac.th
นายมงคล ชินบุตร
รองหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ และหัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2549          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการระบบสารสนเทศ)          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622535          อีเมล. mongkon@ku.ac.th
ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต นิธีกุลวัฒน์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2548          วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622536          อีเมล. bundit.n@ku.ac.th
นายอำนวย เงินพูลทรัพย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2532          ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)          วิทยาลัยครูนครปฐม
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622537          อีเมล. amnuay@ku.ac.th
นายพลวัตพณิชย์ เศรษฐีรัชกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๐ ประวัติการศึกษา:  พ.ศ. 2553          วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
๐ ข้อมูลติดต่อ:  เบอร์ภายใน. 622546, 622941          อีเมล. cpcpns@ku.ac.th
นางสุภาพร สอนวงษ์
รองหัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ และหัวหน้างานบริการนิสิตด้านสารสนเทศ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ)
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2544          ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622998, 622588          อีเมล. supaporn@ku.ac.th
นางสาวเสาวลักษณ์ แหยมเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
๐ ประวัติการศึกษา: พ.ศ. 2539          ศึกษาศาตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)          สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมป์
๐ ข้อมูลติดต่อ: เบอร์ภายใน. 622998, 622589          อีเมล. cpcslh@ku.ac.th