วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และประเด็นยุทธศาสตร์

vision-mission-strategic

ที่มา: ร่างแผนยุทธศาสตร์สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙