วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และประเด็นยุทธศาสตร์

vision-mission-strategic

ที่มา: แผนยุทธศาสตร์สำนักบริการคอมพิวเตอร์ (ปี พ.ศ. 2561 – 2564) ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2561