คณะกรรมการประจำ

คณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ วาระ 5 สิงหาคม 2559 ถึง 4 สิงหาคม 2561 รายละเอียด

  1. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
  2. รองศาสตราจารย์วรเศรษฐ สุวรรณิก
  3. นายเกียรติศักดิ์ ตันเจริญ
  4. นายบัญชา ชินศรี
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ
  6. นายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
  7. นายสหัส ภัทรฐิตินันท์
  8. รองศาสตราจารย์นวลวรรณ สุนทรภิษัช
  9. นางมุกข์ดา สุขธาราจาร
  10. นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ

อัพเดทข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐