สมุดโทรศัพท์

สมุดโทรศัพท์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์: 0-2562-0951-6                             โทรสาร: 0-2562-0950, 7

622541-43                        ศูนย์ให้คำปรึกษา รับแจ้ง และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นทางเทคนิค (Helpdesk-Counter Services)

622998                             ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ KITS – Kasetsart IT Square

622592-7                          บริการหลักสูตรฝึกอบรม

622526-8                          บริการให้เช่าห้องประชุม อบรม สัมมนา และจัดเลี้ยง

622532-4                          เว็บเพจมก. (แจ้งข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์ของมก.)

622599                             เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)


ฝ่ายบริหารและธุรการ

622501 และ 622555          สำนักงานเลขานุการ

622512-15                       งานการเงินและบัญชี

622516-19                       งานพัสดุอาคารสถานที่ฯ

622508-11                      งานทรัพยากรบุคคล

622503-07                      งานแผนและประกันคุณภาพ

622522-25                      งานสื่อสารองค์กร

622526-29                      งานธุรการ

 

ฝ่ายระบบสารสนเทศ

622572-81                   งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

622582                        งานบริหารโครงการ

ฝ่ายฝึกอบรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

622592-27                    งานฝึกอบรม

622532-34                   งานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายบริการสารสนเทศ

622588-91                   งานบริการนิสิตด้านสารสนเทศ

622535-38                   งานบริการคอมพิวเตอร์

622540-47                  งานสนับสนุนและแก้ไขปัญหา

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

622551-54 และ 56         งานระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

622557-61                   งานระบบเครือข่าย

622562-65                   งานบริการโครงสร้างพื้นฐาน