ระเบียบและข้อปฏิบัติ

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการวางโครงสร้างพ้นฐานและให้บริการด้านไอทีแก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร มก. รวมถึงสนับสนุนการให้บริการแก่บุคคลทั่วไป/หน่วยงานภายนอก จึงจัดให้มีระเบียบและข้อปฏิบัติของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดังนี้

  • ระเบียบการใช้อาคารและสถานที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. คลิก