คำถามเกี่ยวกับ: บัญชีผู้ใช้ KU-Microsoft Office 365

คำถามเกี่ยวกับ: บัญชีผู้ใช้ KU-Microsoft Office 365

ถาม: นิสิตหรือบุคลากรมก. สามารถขอบัญชีผู้ใช้ KU-Microsoft Office 365 ได้จากที่ใด
ตอบ: สามารถขอมีบัญชีผู้ใช้ KU-Microsoft Office 365 ได้ โดยลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://accounts.ku.ac.th/ โดยยืนยันตัวบุคคลพร้อมกำหนดรหัสผ่าน แล้วเข้าไปที่เมนู ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และอีเมลสำรอง เพื่อตรวจสอบชื่อบัญชีของตนเอง ซึ่งบัญชีผู้ใช้ KU-Microsoft Office 365 จะเป็น ชื่อบัญชี@live.ku.th

ถาม: หากไม่สามารถยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบได้ ต้องทำอย่างไร
ตอบ: ข้อแนะนำเบื้องต้นในการยืนยันตัวบุคคลผ่านระบบ https://accounts.ku.ac.th/ ควรใช้เบราวเซอร์แบบไม่ระบุตัวตน / New Incognito Window (เนื่องจากบางเบราวเซอร์มีการจดจำค่า cache ทำให้ไม่สามารถยืนยันตนได้) แล้วจึงยืนยันตนผ่านระบบ https://accounts.ku.ac.th/  อีกครั้ง หากทำตามคำแนะนำเบื้องต้นแล้ว ยังไม่สามารถยืนยันตนผ่านระบบได้ ให้ดำเนินการติดต่อ HELPDESK ชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

cats

ถาม: บัญชี KU-Microsoft Office 365 ให้บริการสำหรับใครบ้าง
ตอบ: บริการบัญชี KU-Microsoft Office 365 ให้บริการสำหรับนิสิตปัจจุบัน / อาจารย์และบุคลากรที่มีชื่อในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ / อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และนิสิตที่จบการศึกษาปี 2559 เป็นต้นไปและยืนยันตนผ่านระบบก่อนจบการศึกษา จะมีสิทธิ์ใช้งานได้ 

ถาม: จะตั้งค่าอีเมลสำรองในการกู้คืนรหัสผ่านด้วยตนเองได้อย่างไร

ตอบ: เพื่อความสะดวกในการกู้คืนรหัสผ่านด้วยตนเอง แนะนำให้ผู้ใช้งานตั้งค่าอีเมลสำรองในการกู้คืนรหัสผ่านไว้ โดยสามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ https://accounts.ku.ac.th/ เมนู ข้อมูลบัญชีผู้ใช้และอีเมลสำรอง

ถาม: หากลืมรหัสผ่านบัญชี KU-Microsoft Office 365 ควรทำอย่างไร
ตอบ: กรณีลืมรหัสผ่านและไม่ได้ตั้งค่าอีเมลสำรองไว้ที่ระบบ ให้นำบัตรนิสิต หรือบัตรพนักงาน ติดต่อจุดบริการ HELPDESK ชั้น 2 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ (บางเขน) / สำหรับวิทยาเขตติดต่อศูนย์ไอทีของวิทยาเขต

ถาม: หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านปัจจุบันเพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น
ตอบ: หลังจากผู้ใช้ได้กำหนดรหัสผ่านของตนเองแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรหัสผ่านใหม่ สามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ https://accounts.ku.ac.th/ เมนู เปลี่ยนรหัสผ่าน

Capture6

ถาม: บัญชีผู้ใช้ KU-Microsoft Office 365 มีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่
ตอบ: บัญชีผู้ใช้ KU-Microsoft Office 365 เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 โดยนิสิตที่จบการศึกษาปี 2559 เป็นต้นไปและยืนยันตนผ่านระบบก่อนจบการศึกษา จะมีสิทธิ์ใช้งานได้ โดยมีอายุการใช้งานจนกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ คือ หลังจากจบการศึกษาจะยังสามารถใช้งานได้ แต่แนะนำให้มีอีเมลสำรองหรือแหล้งจัดเก็บข้อมูลอื่นควบคู่ไปด้วย / สำหรับอาจารย์และบุคลากร มีอายุการใช้งานตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อพ้นสภาพจากอาจารย์หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยแล้ว บัญชีจะหมดอายุการใช้งานทันที ยกเว้นผู้เกษียณอายุราชการยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ